2.8° C
Предимно облачно
toggle

Заповед за удължаване срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на община Горна Оряховица, считано от 1 февруари до 30 април 2021 г.

27 януари 2021
image

З А П О В Е Д
№ 352
гр. Горна Оряховица, 27.01.2021г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето във връзка с Решение № 72 на Министерски съвет от 26 януари 2021г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020г., Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020г., Решение № 482 на Министерски съвет от 15 юли 2020г., Решение № 525 на Министерски съвет от 30 юли 2020г., Решение № 609 на Министерски съвет от 28 август 2020г., Решение № 673 на Министерски съвет от 25 септември 2020г., Решение № 855 на Министерски съвет от 25 ноември 2020г.  както и със Заповед № РД-01-52/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването
ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ ЗАПОВЕД № 3869/27.11.2020г., изменена и допълнена със Заповед № 4210/22.12.2020г:
 1. Удължавам срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на община Горна Оряховица, считано от  01.02.2021г. до 30.04.2021г.:
 2. Създава се т. 1г, 1д, 1e
1г. „От 04.02.2021г. до  17.03.2021г. се допуска изключение от забраната по т. 1 по отношение на присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас при спазване на следния график:
   а) от 04.02.2021г. до 17.02.2021г. – присъствено се обучават учениците от 7,8 и 12 клас;
   б) от 18.02.2021г. до 02.03.2021г. – присъствено се обучават учениците от 5,10 и 11 клас;
   в) от 04.03.2021г. до 17.03.2021г. – присъствено се обучават учениците от 6,9 и 12 клас;“
1д „От 04.02.2021г. се допуска изключение от забраната по т. 1 по отношение на присъствените учебни занятия за учениците, обучавани в слети паралелки в класовете на основната степен на образование, ако включват клас по т. 1г, както и присъствените посещения в центровете за подкрепа за личностно развитие в групи от не повече от 6 деца и/или ученици.“
1е „Занятията по т. 1г и 1д се провеждат в съответствие с изготвените от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищно образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.“
 1. т. 3а придобива следния вид „Изключение от забраната по т. 3 се допуска и по отношение на провеждането на курсове по оказване на първа долекарска помощ на пострадали при пътнотранспортно произшествие по реда на Наредба № 24  от 2002г. за условията и реда за обучение за оказване на първа долекарска помощ от водачи на моторни превозни средства, както и обучения и изпити за придобиване на правоспособност по професия.“
 2. Създават се т. 6а и 6б:
6а „От 01.02.2021г. се допускат посещенията в кината при използване на 30% от общия им капацитет (места), при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5м и носене на защитни маски за лице.“
6б „От 01.02.2021г. се допуска и провеждането на групови занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство, при използване на 30% от общия капацитет на помещенията, в които се провеждат и спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5м между участниците.“
 1. Точки 9,10 и 10а се изменят така:
   „9. Посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им и спазване на разстояние най-малко 2 метра между посетителите.“
„10. До 28.02.2021г. се преустановяват посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, като се допускат доставки или вземане на храна за дома и офиса. Изключение от забраната се допуска само по отношение на ресторантите на територията на местата за настаняване, които могат да работят само за гости на съответното място за настаняване, при използване на 50% от капацитета им и при ограничено работно време между 6:00 и 22:00 часа.“
„10а От 01.03.2021г.се допускат посещенията в заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, с изключение на дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни барове, при използване на не повече от 50% от капацитета им, отстояние от 1,5м между облегалките на столовете на две съседни маси и носене на защитни маски за лице от персонала.“
 1. Точка 12 се изменя така:
„от 01.02.2021г. се допускат посещенията на търговските центрове, включително такива тип МОЛ, като малолетните и непълнолетните лица могат да ги посещават, само ако са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител или друго пълнолетно лице.“
 1. В т. 20 думите „Заповед № РД-01-675/25.11.2020г.“ се заменят с думите „Заповед № РД-01-51/26.01.2021г.“
 2. т. 21 „Преустановяват се всички репетиции и изяви на танцови, музикални, певчески
  школи/клубове, хоротеки, школи по изкуствата, йога, пилатес, аеробика и други
  подобни аматьорски групови спортове и на самодейни формации към читалищата.“ се отменя.
 3. т. 22 „Преустановят се всички културни, тренировъчни и състезателни мероприятия, провеждани на закрито в: Спортна зала „Никола Петров“, гр. Горна Оряховица, Младежки дом гр. Горна Оряховица и гр. Долна Оряховица, читалища, библиотеки, Художествена галерия „Недялко Каранешев“, гр. Горна Оряховица, както и в други имоти общинска собственост. Изключение се допуска за състезанията за лица над 18 години, които се провеждат в Спортна зала „Никола Петров“, гр. Горна Оряховица, предвидени в спортните календари на клубовете.“ се отменя.
 4. В т. 23 се заличават думите „или предпазен шлем“.
 5. Заповедта влиза в сила от 01.02.2021г.
 Заповедта да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на общината и препис от нея да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
 
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
  
Инж. Добромир Добрев
Кмет на Община Горна Оряховица

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Заповед 352 от 27.01.2021 г. 486 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени