2.8° C
Предимно облачно
toggle

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Горна Оряховица, считано от 12 април 2021 г.

12 април 2021
image

З А П О В Е Д

1147
гр. Горна Оряховица, 12.04.2021 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето във връзка с Решение № 72 на Министерски съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020г., Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020г., Решение № 482 на Министерски съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерски съвет от 30 юли 2020г., Решение № 609 на Министерски съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерски съвет от 25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерски съвет от 25 ноември 2020г. както и със Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Горна Оряховица считано от 12.04.2021г. до 30.04.2021г.:
 1. Възобновява се присъственият учебен процес за:
    а) учениците от първи до четвърти клас и задължителните групи за предучилищно образование;
    б) учениците, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания;
    в) учениците от пети до дванадесети клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището;
    г) учениците от пети до дванадесети клас, извън тези по буква „в“, при спазване на следния график:
 аа) от 12.04.2021г. до 23.04.2021г. – присъствено се обучават учениците от седми, осми и десети клас;
бб) от 26.04.2021г. до 29.04.2021г. – присъствено се обучават учениците от пети, девети и дванадесети;       
 1. Извън графика по т. 1, буква „г“ се допуска и присъственото провеждане на:
    а) изпити в процеса на училищното обучение по смисъла на чл. 7, ал. 3 от Наредба № 11 от 2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
    б) индивидуални часове и консултации, индивидуални писмени или практически изпитвания за текуща оценка, когато е обективно невъзможно провеждането им от разстояние в електронна среда.
   в) индивидуални практически часове и практически часове на индивидуално работно място в предприятие или на територията на съответното училище;
   г) олимпиади и състезания, които не могат да се проведат от разстояние в електронна среда.
   3. Дейностите по т. 1 и 2 се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020 - 2021г. в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на МОН. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние за учениците по т. 1, буква г) се взема от министъра на образованието и науката при условията и реда на чл. 105, ал. 6 и чл. 115а, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.
    4. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда, с изключение на тези, за деца до четвърти клас.
   5. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска по отношение на присъствените занятия за деца до четвърти клас, както и по отношение на провеждането на практически занятия и изпити, които не могат да бъдат проведени от разстояние в електронна среда.
 1. Преустановяват се посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.
 2. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма. Забраната не се отнася за конкурсите и изпитите, провеждани по реда на Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за развитието на академичния състав в Република България и други специални закони. Конкурсите и изпитите се организират при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.
 3. Провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (фестивали, кина, театри, циркови представления, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5м и носене на защитна маска за лице и използване само на седящи места (за концерти, фестивали, театри, циркови представления и други сценични прояви).
 4. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.
 5. Преустановява се провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективните спортове за лица под 18 годишна възраст. Изключение се допуска само за картотекирани спортисти към спортните федерации. Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика.
 6. Посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове и плувни басейни и комплекси се допуска при използването на не повече от 30% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5м.
 7. Посещенията в самостоятелните и прилежащите към места за настаняване балнеолечебни (медикъл СПА) центрове, СПА центрове, уелнес центрове и таласотерапевтични центрове се допуска при използването на не повече от 30% от капацитета им.
 8. До 28.04.2021г. се преустановяват посещенията в дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни барове. От 29.04.2021г. посещенията в дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни барове се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета им и носене на защитни маски за лице от персонала.
 9. Посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма (самостоятелни и към места за настаняване), извън тези по т. 13, се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им, ограничено работно време в границите от 06:00 до 23:00 часа и носене на защитни маски за лице от персонала.
 10. До 15.04.2021г. се преустановяват посещенията в игралните зали и казина. От 16.04.2021г. посещенията в игралните зали и казина се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им и носене на защитни маски за лице.
 11. До 15.04.2021г. се преустановяват посещенията на търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ, с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, фитнес центровете, банките, застрахователите, доставчиците на пощенски и куриерски услуги, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори, доставчиците на съобщителни и комунални услуги и услуги по химическо чистене, автосервизите и автомивките, и центровете по т. 12 ( при използване на не повече от 30% от капацитета им) в тях. Посещенията на заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, извън тези по т. 13, намиращи се на територията на търговски центрове се допускат при условията на т. 14.
 12. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт в страната и в чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната.
 13.  Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м.
 14.  На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
 15.  Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.
 16.  Магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа.
 17.  Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
 18.  В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
 19. Достъпът на граждани в сградата на Община Горна Оряховица е преустановен с изключение на достъпът до „Център за информационно, административно обслужване и други услуги за граждани“ и Отдел „Местни данъци и такси“. В сградата следва да се спазва физическа дистанция от 1,5 м., а при непосредствено обслужване на граждани, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м., е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. Гражданите са длъжни да носят защитна маска за лице.
 20. Преустановява се събирането и провеждането на мероприятия в клубовете на инвалида и  пенсионерските клубове.
 21.  Дейностите на социалните услуги за резидентна грижа/специализирани институции за деца и възрастни, осъществявани на територията на община Горна Оряховица, както и на Центъра на обществена подкрепа – Горна Оряховица, да се изпълняват със засилени мерки за превенция – както на работниците и служителите, така и на потребителите и при спазване на указанията на ресорните министри.
 22.  Дейността на Домашен социален патронаж продължава при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
 23.  Да се провежда дезинфекция на паркове, детски площадки, спортни съоръжения, спирки на градския транспорт, ЖП гара и жп спирки.
 24. Да се създаде организация на територията на Общински пазари за ежедневно извършване на обработка с дезинфекционни разтвори, както и за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5м между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
 25. При извършаване на радостни и тъжни обреди (сватби, кръщенета, погребения) в общинските ритуални зали да се осигури минимално присъствие на заинтересованите лица и се осигури по-голям интервал и дистанция (минимум 1,5м) до разположените в съседство граждани.
 26. Общинско предприятие „Обреди“ и погребалните агенции при извършване на погребения да се изпълняват изискванията на чл. 22 от Наредба 2 от 21 април 2011г. за здравните изисквания към гробищните паркове при погребването и пренасянето на покойници.
 27. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-51 от 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването.
 28. Служителите от Служба „Обществен ред и сигурност“ да извършват ежеседмични проверки съвместно с представители на Районно управление - Горна Оряховица за спазване на въведените противоепидемични мерки. 
   II. Заповедта да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на Общината и препис от нея да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение. 
III. Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 
 
Инж. Добромир Добрев
Кмет на Община Горна Оряховица

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Заповед 1147 от 12.04.2021 г. 2,4 MB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени