2.8° C
Предимно облачно
toggle

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Горна Оряховица, считано от 23 октомври 2020 г.

23 октомври 2020
image

З А П О В Е Д

№ 3512
гр. Горна Оряховица, 23.10.2020г.
 
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето във връзка с Решение № 673 на Министерски съвет от 25 септември 2020г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020г., Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020г., Решение № 482 на Министерски съвет от 15 юли 2020г., Решение № 525 на Министерски съвет от 30 юли 2020г., Решение № 609 на Министерски съвет от 28 август 2020г., както и със Заповед № РД-01-611/22.10.2020г. на Министъра на здравеопазването
НАРЕЖДАМ:
Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Горна Оряховица считано от 23.10.2020г. до 30.11.2020г.:
  1. Присъствените учебните занятия в институциите от системата на предучилищното и училищното образование се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.
  2. Езиковите центрове, образователните центрове, занимални, организирани от юридически и физически лица, предоставят услугите си в електронна среда, а при невъзможност - при осигуряване на физическа дистанция между лицата от 1,5 метра при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-609/21.10.2020г. на Министъра на здравеопазването и спазване на указанията на ресорните министри.
  3. Центровете за подкрепа на личностното развитие възобновяват своите занимания в съответствие с изготвените от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването Насоки за работа на центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) през учебната 2020-2021г. в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.
   4. Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия  и други обществени мероприятия се препоръчва да се провеждат в неприсъствена (дистанционна) форма, а при невъзможност могат да се провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1,5м и на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-609/21.10.2020г. на Министъра на здравеопазването и съобразно указанията на ресорните министри.  
   5. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство), могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч. в читалища, културни домове, частни обекти, военни клубове и други) при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., и на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-609/21.10.2020г. на Министъра на здравеопазването и съобразно указанията на ресорните министри.  
   6. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен характер за всички възрастови  групи на закрито се провеждат без публика. Не се допуска присъствието на родители или придружители на трениращите до помещенията за тренировки.
       При провеждане на спортни състезания на закрито се допуска публика при настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5м, при заетост на местата не повече от 50%, при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-609/21.10.2020г. на Министъра на здравеопазването и съобразно указанията на ресорните министри.
       При провеждане на спортни състезания на открито се допуска публика до 1000 души на сектор при заетост на местата не повече от 50%, настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5м, и на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-609/21.10.2020г. на Министъра на здравеопазването и съобразно указанията на ресорните министри.
    7. Посещенията в дискотеки, пиано бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито и на открито се допускат при заетост на местата не повече от 1 човек на два квадратни метра от нетната търговска площ на обекта при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-609/21.10.2020г. на Министъра на здравеопазването и съобразно указанията на ресорните министри.  
    8. Групови празненства на открито и на закрито (в т.ч. сватби, кръщенета и други) се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5м и на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-609/21.10.2020г. на Министъра на здравеопазването и съобразно указанията на ресорните министри.  
     9. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
     10. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
11. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-609/21.10.2020г. на Министъра на здравеопазването.
12. Достъпът на граждани в сградата на Община Горна Оряховица е преустановен с изключение на достъпът до „Център за информационно, административно обслужване и други услуги за граждани“ и Отдел „Местни данъци и такси“.
       Да се спазва физическа дистанция от 1,5м, а при непосредствено обслужване на граждани, изискващо разстояние по-малко от 1,5м, е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на граждани без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ дезинфекция.
       Гражданите са длъжни да носят лични предпазни средства.
13. Преустановява се събирането и провеждането на мероприятия в клубовете на инвалида и  пенсионерските клубове.
14. Дейностите на социалните услуги за резидентна грижа/специализирани институции за деца и възрастни, осъществявани на територията на община Горна Оряховица, както и на Центъра на обществена подкрепа – Горна Оряховица, да се изпълняват със засилени мерки за превенция – както на работниците и служителите, така и на потребителите и при спазване на указанията на ресорните министри.
     15. Дейността на Домашен социален патронаж продължава при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
     16. Да се провежда дезинфекция на паркове, детски площадки, спортни съоръжения, спирки на градския транспорт, ЖП гара и жп спирки.
17. Да се създаде организация на територията на Общински пазари за ежедневно извършване на обработка с дезинфекционни разтвори.
18. Търговците и купувачите на пазарите на територията на община Горна Оряховица да носят лични предпазни средства и в пространствата на открито.
     19. При извършаване на радостни и тъжни обреди (сватби, кръщенета, погребения) в общинските ритуални зали да се осигури минимално присъствие на заинтересованите лица и се осигури по-голям интервал и дистанция (минимум 1,5м) до разположените в съседство граждани.
    20. Общинско предприятие „Обреди“ и погребалните агенции при извършване на погребения да се изпълняват изискванията на чл. 22 от Наредба 2 от 21 април 2011г. за здравните изисквания към гробищните паркове при погребването и пренасянето на покойници.
    21. Служителите от Служба „Обществен ред и сигурност“ да извършват ежеседмични проверки съвместно с представители на Районно управление - Горна Оряховица за спазване на въведените противоепидемични мерки.
 
      Настоящата заповед отменя моя Заповед № 3473/16.10.2020г.
Заповедта да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на общината и препис от нея да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
 
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 
 
Инж. Добромир Добрев
Кмет на Община Горна Оряховица

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Заповед 3512 от 23.10.2020 г. 116 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени