2.8° C
Предимно облачно
toggle

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Горна Оряховица, считано от 28 ноември 2020 г.

27 ноември 2020
image

З А П О В Е Д

 
№ 3869
гр. Горна Оряховица, 27.11.2020г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето във връзка с Решение № 855 на Министерски съвет от 25 ноември 2020г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020г., Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020г., Решение № 482 на Министерски съвет от 15 юли 2020г., Решение № 525 на Министерски съвет от 30 юли 2020г., Решение № 609 на Министерски съвет от 28 август 2020г., Решение № 673 на Министерски съвет от 25 септември 2020г., както и със Заповед № РД-01-677/25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването и заседание на Общински щаб за борба с коронавирус, проведено на 27.11.2020г.

НАРЕЖДАМ:

Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Горна Оряховица считано от 23:30 часа на 27.11.2020г. до 21.12.2020г.:
 1. Преустановяват се присъствените учебните занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) в училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Горна Оряховица. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и реда на чл. 105, ал. 6 и чл. 115а, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.
 2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи.
 3. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.
 4. Преустановяват се посещенията в детски градини и детски ясли, както и в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.
 5. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.
 6. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (кина, музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство и други). Изключение се допуска по отношение на театрите, при заетост на местата до 30% от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5м и задължително поставяне на защитни маски за лице.
 7. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.
 8. Преустановяват се всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица до 18 години. Всички спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица над 18 години се провеждат без публика.
 9. Преустановяват се посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях.
 10. Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма. Допускат се само доставки или вземане на храна за дома и офиса.
 11. Преустановяват се посещенията в игралните зали и казина.
 12. Преустановяват се посещенията на търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ, с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори и други доставчици на съобщителни услуги в тях.
 13. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт в страната и в чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната.
 14. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект като не допускат повече от 1 човек на 3 кв.м.
 15. На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5м между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
 16. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.
 17. Магазините за хранителни стоки организират работата си, кaтo нe дoпуcкaт лицa пoд 65-гoдишнa възрacт в cъoтвeтнитe oбeкти в чacoвeтe мeжду 08:30 и 10:30 ч.  
 18. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
 19. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
 20. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-675/25.10.2020г. на Министъра на здравеопазването.
 21. Преустановяват се всички репетиции и изяви на танцови, музикални, певчески
  школи/клубове, хоротеки, школи по изкуствата, йога, пилатес, аеробика и други
  подобни аматьорски групови спортове и на самодейни формации към читалищата.
 22. Преустановят се всички културни, тренировъчни и състезателни мероприятия, провеждани на закрито в: Спортна зала „Никола Петров“, гр. Горна Оряховица, Младежки дом гр. Горна Оряховица и гр. Долна Оряховица, читалища, библиотеки, Художествена галерия „Недялко Каранешев“, гр. Горна Оряховица, както и в други имоти общинска собственост. Изключение се допуска за състезанията за лица над 18 години, които се провеждат в Спортна зала „Никола Петров“, гр. Горна Оряховица, предвидени в спортните календари на клубовете.
 23. Достъпът на граждани в сградата на Община Горна Оряховица е преустановен с изключение на достъпът до „Център за информационно, административно обслужване и други услуги за граждани“ и Отдел „Местни данъци и такси“.
       Да се спазва физическа дистанция от 1,5м, а при непосредствено обслужване на граждани, изискващо разстояние по-малко от 1,5м, е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем.
       Гражданите са длъжни да носят защитна маска за лице.
24. Преустановява се събирането и провеждането на мероприятия в клубовете на инвалида и  пенсионерските клубове.
25. Дейностите на социалните услуги за резидентна грижа/специализирани институции за деца и възрастни, осъществявани на територията на община Горна Оряховица, както и на Центъра на обществена подкрепа – Горна Оряховица, да се изпълняват със засилени мерки за превенция – както на работниците и служителите, така и на потребителите и при спазване на указанията на ресорните министри.
    26. Дейността на Домашен социален патронаж продължава при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
    27. Да се провежда дезинфекция на паркове, детски площадки, спортни съоръжения, спирки на градския транспорт, ЖП гара и жп спирки.
  28. Да се създаде организация на територията на Общински пазари за ежедневно извършване на обработка с дезинфекционни разтвори, както и за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5м между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
    29. Забранявам организирането и провеждането на бит пазари на територията на община Горна Оряховица.
    30. При извършаване на радостни и тъжни обреди (сватби, кръщенета, погребения) в общинските ритуални зали да се осигури минимално присъствие на заинтересованите лица и се осигури по-голям интервал и дистанция (минимум 1,5м) до разположените в съседство граждани.
    31. Общинско предприятие „Обреди“ и погребалните агенции при извършване на погребения да се изпълняват изискванията на чл. 22 от Наредба 2 от 21 април 2011г. за здравните изисквания към гробищните паркове при погребването и пренасянето на покойници.
    32. Служителите от Служба „Обществен ред и сигурност“ да извършват ежеседмични проверки съвместно с представители на Районно управление - Горна Оряховица за спазване на въведените противоепидемични мерки.
 
      Настоящата заповед отменя Заповед № 3839/23.11.2020г. на кмета на Община Горна Оряховица.
Заповедта да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на общината и препис от нея да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
 
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
 
Николай Стефанов Георгиев
Заместник кмет на Община Горна Оряховица
изпълняващ функциите кмет
съгласно Заповед № 3757/13.11.2020г.

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Заповед № 3869 от 27.11.2020 836 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени