2.8° C
Предимно облачно
toggle

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Горна Оряховица, считано от 3 август 2020 г.

03 август 2020
image

З А П О В Е Д

№ 2623
гр. Горна Оряховица, 03.08.2020г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето във връзка с Решение № 525 на Министерски съвет от 30 юли 2020г. за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020г., Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020г. и Решение № 482 на Министерски съвет от 15 юли 2020г както и със Заповед № РД-01-447/31.07.2020г. на Министъра на здравеопазването 

НАРЕЖДАМ:

Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Горна Оряховица считано от 03 август 2020г. до 31 август 2020г.:
    1. Преустановяват се присъствените учебните занятия в центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират оценяване и подкрепа за личностно развитие, доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.  Изключение от забраната се допуска по отношение на:
  • присъствието на деца на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 година, както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебната 2020-2021г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи, директорът на институцията създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;
  • присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, при условията на т. 8 и съобразно указанията на ресорните министри.
   2. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови  групи, на открито и закрито се провеждат без публика.
   3. Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия  и други обществени мероприятия могат да се провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1,5м при условията на т. 8 и съобразно указанията на ресорните министри.
   4. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство, както и занимални от юридически и физически лица), могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч. читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, частни обекти, военни клубове и други) при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. при условията на т. 8 и съобразно указанията на ресорните министри.
    5. Посещенията в дискотеки, пиано бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито и на открито се допускат при заетост на местата не повече от 1 човек на квадратен метър от общия им капацитет при спазване на противоепидемичните изисквания, съгласувани с браншовите асоциации.
    6. Групови празненства на открито и закрито (в т.ч. сватби, балове, кръщенета, концерти и други празненства) се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5м при условията на т. 8 и съобразно указанията на ресорните министри.
     7. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.
8. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-446/31.07.2020г. на Министъра на здравеопазването.
9. Преустановява се събирането и провеждането на мероприятия в клубовете на инвалида и  пенсионерските клубове.
10. Дейностите на  Дневните центрове за деца и възрастни, Приюта за бездомни лица и Центъра за обществена подкрепа, Защитеното жилище на територията на гр. Горна Оряховица да се осъществяват със засилени мерки за превенция – както на работниците и служителите, така и на потребителите.
     11. Дейността на Домашен социален патронаж продължава при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
     12. Да се провежда дезинфекция на паркове, детски площадки, спортни съоръжения, спирки на градския транспорт, ЖП гара и жп спирки.
13. Да се създаде организация на територията на Общински пазари за ежедневно извършване на обработка с дезинфекционни разтвори.
     14. При извършаване на радостни и тъжни обреди (сватби, кръщенета, погребения) в общинските ритуални зали да се осигури минимално присъствие на заинтересованите лица и се осигури по-голям интервал и дистанция (минимум 1,5м) до разположените в съседство граждани.
     15. Общинско предприятие „Обреди“ и погребалните агенции при извършване на погребения да се изпълняват изискванията на чл. 22 от Наредба 2 от 21 април 2011г. за здравните изисквания към гробищните паркове при погребването и пренасянето на покойници.
     Настоящата заповед отменя моя Заповед № 2620/03.08.2020г.
Заповед да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на общината и препис от нея да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение. 
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 
 
ИНЖ. ДОБРОМИР ДОБРЕВ
Кмет на Община Горна Оряховица

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Заповед 2623 от 03.08.2020 г. 85 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени