2.8° C
Предимно облачно
toggle

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Горна Оряховица, считано от 5 август 2020 г.

05 август 2020
image

З А П О В Е Д
№ 2663
гр. Горна Оряховица, 05.08.2020г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето във връзка с Решение № 525 на Министерски съвет от 30 юли 2020г. за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020г., Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020г. и Решение № 482 на Министерски съвет от 15 юли 2020г както и със Заповед № РД-01-452/04.08.2020г. на Министъра на здравеопазването
НАРЕЖДАМ:
Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Горна Оряховица считано от 05 август 2020г. до 31 август 2020г.:
    1. Преустановяват се присъствените учебните занятия в центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират оценяване и подкрепа за личностно развитие, доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.  Изключение от забраната се допуска по отношение на:
  • присъствието на деца на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 година, както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебната 2020-2021г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи, директорът на институцията създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;
  • присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, при условията на т. 8 и съобразно указанията на ресорните министри.
   2. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови  групи на закрито се провеждат без публика. При провеждане на спортни състезания на открито се допуска публика до 1000 души на сектор при заетост на местата не повече от 50% при настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка  и при спазване на физическа дистанция от 1,5м, при условията на т. 8 и съобразно указанията на ресорните министри.
   3. Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия  и други обществени мероприятия могат да се провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1,5м при условията на т. 8 и съобразно указанията на ресорните министри.
   4. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство, както и занимални от юридически и физически лица), могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч. читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, частни обекти, военни клубове и други) при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. при условията на т. 8 и съобразно указанията на ресорните министри.
    5. Посещенията в дискотеки, пиано бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито и на открито се допускат при заетост на местата не повече от 1 човек на квадратен метър от общия им капацитет при спазване на противоепидемичните изисквания, съгласувани с браншовите асоциации.
    6. Групови празненства на открито и закрито (в т.ч. сватби, балове, кръщенета, концерти и други празненства) се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5м при условията на т. 8 и съобразно указанията на ресорните министри.
     7. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.
8. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-446/31.07.2020г. на Министъра на здравеопазването.
9. Преустановява се събирането и провеждането на мероприятия в клубовете на инвалида и  пенсионерските клубове.
10. Дейностите на  Дневните центрове за деца и възрастни, Приюта за бездомни лица и Центъра за обществена подкрепа, Защитеното жилище на територията на гр. Горна Оряховица да се осъществяват със засилени мерки за превенция – както на работниците и служителите, така и на потребителите.
     11. Дейността на Домашен социален патронаж продължава при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
     12. Да се провежда дезинфекция на паркове, детски площадки, спортни съоръжения, спирки на градския транспорт, ЖП гара и жп спирки.
13. Да се създаде организация на територията на Общински пазари за ежедневно извършване на обработка с дезинфекционни разтвори.
     14. При извършаване на радостни и тъжни обреди (сватби, кръщенета, погребения) в общинските ритуални зали да се осигури минимално присъствие на заинтересованите лица и се осигури по-голям интервал и дистанция (минимум 1,5м) до разположените в съседство граждани.
     15. Общинско предприятие „Обреди“ и погребалните агенции при извършване на погребения да се изпълняват изискванията на чл. 22 от Наредба 2 от 21 април 2011г. за здравните изисквания към гробищните паркове при погребването и пренасянето на покойници.
    Настоящата заповед отменя моя Заповед № 2623/03.08.2020г.
Заповед да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на общината и препис от нея да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение. 
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
 
ИНЖ. ДОБРОМИР ДОБРЕВ
Кмет на Община Горна Оряховица

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Заповед 2663 от 5.08.2020 г. 1,6 MB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени