2.8° C
Предимно облачно
toggle

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица"- Компонент 3

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На 15.04.2020 г. Община Горна Оряховица сключи Допълнително споразумение към Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0056-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, относно финансиране и изпълнение на Проект № BG05M9OP001-2.101-0038-С01  „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- община Горна Оряховица”- Компонент 3
Проектът е насочен към подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им. Във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемичен взрив на заболяването от вируса COVID 19, се налага мобилизиране на допълнителни ресурси за превенция и осигуряване достъпа до услуги на уязвими лица, вкл. хора с увреждания или в невъзможност от самообслужване, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, както и за лица в карантинен период. Идентифицирана е голяма нужда от предоставянето на услуги по домовете в контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация в страната. 
Дейностите по проекта са насочени към лица, за които е налице социална необходимост от почасови услуги, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението от превенция разпространението на COVID-19.
Дейностите по проекта са свързани с осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда - доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора). 
За предоставянето на услугите по Компонент 3 ще бъдат назначени работници, извозване и доставка – около 23 лица; 2 лица на непълен работен ден /4 ч./ шофьори и 2 лица на пълен работен ден- технически сътрудници /диспечери/.
Лицата ще бъдат наети чрез проведен подбор в спешен порядък. При наемането на лицата, които ще предоставят услугите, ще бъдат спазвани разпоредбите на КТ, ЗЗД и вътрешните правила на общината. На лицата, предоставящи услуги, ще бъдат осигурени лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати, както и заплащане на командировъчни разходи /градски и междуградски транспорт/ и/ или служебен транспорт. Чрез транспортното осигуряване на персонала, ще се осигури гъвкавост на предоставяните услуги.
Продължителността на дейностите по Компонент 3 е 10 месеца, считано от 16.03.2020 г., но не по-късно от 31.12.2020 г. Очакваният брой потребители на услугата е минимум 200 лица за територията на общината. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 298 920,00 лв., в т.ч. разходи ЕСФ на стойност 254 082,00 лв. и 44 838,00 лв. национално съфинансиране.
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Съобщение 116 KB
2 Карта за участие 218 KB
3 Заявление - потребител 377 KB
4 Заявление - работещ 226 KB
5 Информация - Диспечерски център 13 KB
6 Информация по проекта 115 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени