2.8° C
Предимно облачно
toggle

ПИРО - Горна Оряховица

План за интегрирано развитие на община Горна Оряховица – бъди движеща сила в  бъдещето на своя град
 
 1. Какво е План за интегрирано развитие на община (ПИРО)?
ПИРО е основополагащ програмен документ, част от системата от стратегически документи, определящи регионалното и пространственото развитие на общината. Основната цел на ПИРО е да  определи актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на в Община Горна Оряховица, които да бъдат заложени при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.
ПИРО се изготвя съобразно всички възможни източници на финансиране, поставя рамките на  планирането и изпълнението на интегрирани подходи за териториално и градско развитие и на местни инициативи, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие.
 1. Какъв е обхватът на ПИРО?
Както е посочено в указанията за изготвянето му, ПИРО съвместява в рамките на един документ елементите на общинските планове за развитие (ОПР) и интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), които бяха в основата на изпълнението на инвестиционните инициативи на общините през изминалия програмен период.
Съгласно цитираните указания, планът се изработва за цялата територия на Община Горна Оряховица, а за засилване на сътрудничеството със съседни общини се определят зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране.
Времево, ПИРО се характеризира със средносрочен обхват, като за разлика от ОУП обхваща планиране само в рамките на седем годишен програмен период, определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината (и нейния център) и връзките й с други общини, в съответствие с другите документи за планиране на регионалното развитие, като съдържат конкретни параметри за развитието на територията и планират ресурсната обезпеченост на изпълнението.
 1. Подход при разработването на ПИРО за Община Горна Оряховица  
Подготовката на Плана за интегрирано развитие на община (ПИРО) Горна Оряховица за програмен период 2021 – 2027 г. ще бъде изцяло съобразена с методически указания на МРРБ, изготвени по силата на  чл. 17, т. 9 от Закона за регионално развитие (ЗРР), изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 март 2020 г.
Във връзка с това, основно изискване е прилагането на интегриран подход на развитие - тясна координация на различните публични политики на базата на местните специфики, както и интегрирането на различни секторни и дейности за въздействие. Принципът на интегрирания подход е водещ при разработването на ПИРО и ще бъде прилаган по отношение на всяка част от неговата структура.
В резултат на използваният подход, методите и принципите при разработването и приемането на ПИРО ще бъде гарантирано в максимална степен, че стратегическите документи са в съответствие с нормативните изисквания в областта на регионалното развитие, национални и регионални цели и приоритети на развитието в България, както и специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за територията на общината.
Предвид гореизложеното ПИРО ще бъде разработен в съответствие с целите на кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027 г. и ще допринася в максимална степен към цел на политиката 5 „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“.
 1. Защо ПИРО е важно за мен?
ПИРО е важен програмен документ за бъдещото развитие на община Горна Оряховица, в който ще бъдат заложени целите и приоритетите за следващия програмен период, които ще са от значение за инвестиционните инициативи за  развитието на общината през периода 2021-2027, обхващащо както населените места на нейна територия като административни единици, така отделните сектори на бизнеса- индустрия, транспорт, екологична инфраструктура, туризъм, култура, образование, социални дейности и др.
В основните на изготвянето и последващото изпълнение на ПИРО ще залегне тясното партньорство и координация между органите и институциите, бизнеса и гражданското общество, които чрез общи инструменти за финансово подпомагане, да постигнат всеобхватен ефект и ефикасност за реализация на целите на местното развитие.
Активното участие на обществеността и бизнеса във всеки един етап от изработване на Плана за интегрирано развитие на Община Горна Оряховица ще осигури съгласуване на обща визия за бъдещето на общината, която да представя както приоритетите на администрацията, така и нуждите на обществото и бизнеса като движеща сила в посока постигане на обща цел – нашата община да стане притегателен център за нови бизнес възможности, иновации и развитие, които да стимулират младите хора да останат да живеят и работят на територията на общината.
 
Бъди част активен участник в процеса по изготвяне на Плана за интегрирано развитие на Община Горна Оряховица! Информирай се за всички планирани инициативи от страницата на общината и профила ни във Facebook. Дай своя принос – вземи участие в обществните обсъждания и запитвания, дай предложение за важен проект, който ще направи общината по-привлекателна и ще повиши още повече стандарта на живот. Нека работим заедно, за да бъде нашата община едно още по-добро място за живот!

       Уважаеми граждани на община Горна Оряховица,
 
       В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в съответствие с „Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Горна Оряховица за периода 2021-2027 г. Планът се явява основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години.
        Вашето участие в изготвянето на плана би помогнало на Община Горна Оряховица да добави нови идеи и виждания за развитието на общината. Една от формите на Вашето участие е чрез предоставяне на Вашето мнение и оценка за процесите и насоките за развитие на общината. Това може да стане чрез попълване на анкети.
        Анкетите са насочени към четири групи: към гражданите; към бизнеса; към сдружения на собственици на многофамилни жилищни сгради и към НПО.
        Вашите предложения може да изпратите на електронна поща piro@g-oryahovica.bg или да оставите попълнена анкета в Информационния център на Община Горна Оряховица.
        Очакваме Вашите мнения и предложения в срок до 26.03.2021 година.
        Благодарим Ви!

    Уважаеми граждани на община Горна Оряховица,
         В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в съответствие с „Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“, с цел активно и пълно включване на обществеността в изготвянето на визията и плана за развитие на община Горна Оряховица, моля да предоставите информация за Вашите идеи, които ще доведат до решаване на идентифицирани проблеми на територията на общината и използване на потенциалите за развитие.
    Вашето участие в изготвянето на плана би помогнало на Община Горна Оряховица да добави нови идеи и виждания за развитието на общината. Включете се в изготвянето на най-важния стратегически документ, свързан с развитието на общината през следващите седем години!  
    Вашите предложения може да изпратите на електронна поща piro@g-oryahovica.bg или да оставите попълнена анкета в Информационния център на Община Горна Оряховица.
Проектният фиш може да бъде попълнена и в електронен формат на следния линк:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXaawV_AiuyT4P4Ee-5788_pHB73g0vWW30us_F5Oxj9wLJQ/viewform?usp=sf_link
    Очакваме Вашите предложения в срок до 15.01.2022 година.
    Благодарим Ви!
   
ПОКАНА
за участие в обществено обсъждане на предложенията за зони за въздействие, визия, приоритети и цели за развитие на община Горна Оряховица в рамките на План за интегрирано развитие на община Горна Оряховица  (ПИРО) за периода 2021-2027 г.
Уважаеми граждани на община Горна Оряховица,
Във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на община Горна Оряховица  (ПИРО) за периода 2021-2027 г. на 8 декември 2021 г., от 11:30 ч. ще се проведе обществено обсъждане. Целта на обсъждането е да се представят на широката общественост предложенията за зони за въздействие, както и визия, приоритети и цели за развитие на община Горна Оряховица  до 2027 г. - https://www.g-oryahovica.bg/piro-gorna-oryahovitsa
Предвид  спазване на противоепидемичните мерки и забраната за организиране на мероприятия на закрито, общественото обсъждане ще се проведе онлайн чрез платформата Zoom (https://zoom.us/download),линк към събитието https://zoom.us/j/95492725358?pwd=eHdFdnloUTRHZ3FjdS8yZDlvYml5Zz09
За всички, които няма да имат възможност да присъстват на обсъждането могат да разгледат качените материали на страницата на община Горна Оряховица https://www.g-oryahovica.bg/piro-gorna-oryahovitsa и да изпратят своите препоръки и забележки на електронна поща: piro@g-oryahovica.bg
Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодарим за желанието за участие и съдействие!


ПОКАНА
за участие в обществено обсъждане на Програмата за реализация на План за интегрирано развитие на община Горна Оряховица за периода 2021-2027 г. (ПИРО)
    Уважаеми граждани на община Горна Оряховица,
    Във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на община Горна Оряховица за периода 2021-2027 г. (ПИРО) на 08.02.2022 г., от 11:00 ч. ще се проведе обществено обсъждане. Целта на обсъждането е да се представят на широката общественост предложенията, идентифицираните мерки и инвестиционни приоритети в програмата за реализация на План за интегрирано развитие на община Горна Оряховица (ПИРО) до 2027 г., - https://www.g-oryahovica.bg/piro-gorna-oryahovitsa
    Предвид  спазване на противоепидемичните мерки и забраната за организиране на мероприятия на закрито, общественото обсъждане ще се проведе онлайн чрез платформата Zoom (https://zoom.us/download), линк към събитието:
https://us05web.zoom.us/j/8981380273?pwd=UUZoRE9RNkFaTXNiVzYyQWpRVGtDZz09
    За всички, които няма да имат възможност да присъстват на обсъждането могат да разгледат качените материали на страницата на община Горна Оряховица https://www.g-oryahovica.bg/piro-gorna-oryahovitsa и да изпратят своите препоръки и забележки на електронна поща: piro@g-oryahovica.bg
    Разчитаме на Вашето сътрудничество и Ви благодарим за желанието за участие и съдействие!
 
ПОКАНА
за участие в обществено обсъждане на Проект на План за интегрирано развитие на община Горна Оряховица за периода 2021-2027 г. (ПИРО)
Уважаеми дами и господа,
На 14.04.2022 г. (четвъртък) от 13:30 часа в Заседателна зала на Община Горна Оряховица ще се проведе обществено обсъждане на План за интегрирано развитие на община Горна Оряховица за периода 2021-2027 г. (ПИРО)
Плановете за интегрирано развитие са елемент от йерархичната система от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, регламентирани със Закона за регионалното развитие (ЗРР). Те се изготвят за период на действие от 7 години (който съвпада с програмния период на ЕС). Планът за интегрирано развитие на общината се обсъжда и приема от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.
Планът за интегрирано развитие на община Горна Оряховица за периода 2021-2027 г. (ПИРО)  ще определи средносрочните цели и приоритети за развитие на Община Горна Оряховица, отчитайки специфичните характеристики и потенциалът на общината, от една страна, и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за периода 2021 – 2027 (ИТСР).
По време на общественото обсъждане ще бъде представен изготвеният проект на План за интегрирано развитие на  на Община Горна Оряховица за периода 2021 – 2027 г., който е със следното съдържание:
 • Анализ на икономическото и социалното развитие на Община Горна Оряховица;
 • Визия, Цели, Приоритети и Мерки;
 • Комуникационна стратегия;
 • Зони за прилагане на интегриран подход
 • Програма за реализация на ПИРО;
 • Мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране на кличатичните промени и за намаляване риска от бедствия;
 • Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана;
 • Действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана и индикатори;
 Предварителен проект на частите на План за интегрирано развитие на община Горна Оряховица за периода 2021-2027 г. (ПИРО) е достъпен на интернет страницата на Община Горна Оряховица  https://www.g-oryahovica.bg/piro-gorna-oryahovitsa
 
Водещ принцип при разработването на общинските планове е партньорството с широк кръг заинтересовани страни – организации, институции, икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.
 
В тази връзка, Общинска администрация – Горна Оряховица отправя покана за участие в обществено обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ
 
Важно!!! При промяна на епидемичната обстановка, общественото обсъждане ще се проведе чрез платформа zoom, като предварително ще бъде публикувана информация за това


Плана за интегрирано развитие на Община Горна Оряховица за периода 2021 - 2027 г. получи решение от РИОСВ - Велико Търново, че не подлежи на екологична оценка. Решението на РИОСВ е публикувано в прикачените по долу файлове.


Планът за интегрирано развитие на Община Горна Оряховица за периода 2021 – 2027 г. бе приет от Общински съвет – Горна Оряховица с Решение №826 от Протокол №46 от 30.06.2022 г.


 


 
 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Решение на ОбС относно Годишен доклад за изпълнението на План за интегрирано развитие на община Горна Оряховица /2021-2027/ през 2023-та 30 KB 29 април 2024
2 Годишен доклад за изпълнението на План за интегрирано развитие на община Горна Оряховица /2021-2027/ през 2023-та 1,6 MB 29 април 2024
3 Решение на ОбС относно Годишен доклад за изпълнението на План за интегрирано развитие на община Горна Оряховица /2021-2027/ през 2022 година 33 KB 29 април 2024
4 Годишен доклад за изпълнението на План за интегрирано развитие на община Горна Оряховица /2021-2027/ през 2022 година 1 MB 29 април 2024
5 План за интегрирано развитие на Община Горна Оряховица 2021 - 2027 г. 6,9 MB 13 юли 2022
6 Решение №826 от Протокол №46 от 30.06.2022 г. на Общински съвет - Горна Оряховица 276 KB 13 юли 2022
7 Програма за реализация на ПИРО на община Горна Оряховица за периода 2021-2027 г. : описание на предвидените мерки и дейности 455 KB 13 юли 2022
8 Индикативна финансова таблица 135 KB 13 юли 2022
9 Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО на Община Горна Оряховица за периода 2021-2027 г. 321 KB 13 юли 2022
10 Решение на РИОСВ - Велико Търново за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка 383 KB 22 юни 2022
11 Покана за финално обществено обсъждане на ПИРО 425 KB 11 март 2022
12 План за интегрирано развитие на общината 7,1 MB 11 март 2022
13 Описание на предвидените мерки и дейности в Програмата за реализация на ПИРО 646 KB 11 март 2022
14 Индикативна финансова таблица 135 KB 11 март 2022
15 Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на ПИРО 256 KB 11 март 2022
16 Програма за реализация на ПИРО на община Горна Оряховица за периода 2021 - 2027 г. 640 KB 01 февруари 2022
17 Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за развитие 53 KB 01 февруари 2022
18 Визия, приоритети и цели 306 KB 30 ноември 2021
19 Зони за въздействие 1,7 MB 30 ноември 2021
20 Проектен фиш за предложения от гражданите във връзка с изготвяне на Плана за интегрирано развитие на Община Горна Оряховица - 2021 - 2027 г. 91 KB 30 юли 2021
21 Анкета към НПО 46 KB 12 март 2021
22 Анкета към гражданите 31 KB 12 март 2021
23 Анкета към собственици, домоуправители и/или управители на сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради 23 KB 12 март 2021
24 Анкета за бизнеса 170 KB 12 март 2021
25 Информация за гражданите 108 KB 12 март 2021
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени