° C
toggle

ПИРО - Горна Оряховица

План за интегрирано развитие на община Горна Оряховица – бъди движеща сила в  бъдещето на своя град
 
  1. Какво е План за интегрирано развитие на община (ПИРО)?
ПИРО е основополагащ програмен документ, част от системата от стратегически документи, определящи регионалното и пространственото развитие на общината. Основната цел на ПИРО е да  определи актуалните проблеми, нуждите и потенциалите за развитие на в Община Горна Оряховица, които да бъдат заложени при разработването на инвестиционни програми и финансови инструменти, включително съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.
ПИРО се изготвя съобразно всички възможни източници на финансиране, поставя рамките на  планирането и изпълнението на интегрирани подходи за териториално и градско развитие и на местни инициативи, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие.
  1. Какъв е обхватът на ПИРО?
Както е посочено в указанията за изготвянето му, ПИРО съвместява в рамките на един документ елементите на общинските планове за развитие (ОПР) и интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), които бяха в основата на изпълнението на инвестиционните инициативи на общините през изминалия програмен период.
Съгласно цитираните указания, планът се изработва за цялата територия на Община Горна Оряховица, а за засилване на сътрудничеството със съседни общини се определят зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране.
Времево, ПИРО се характеризира със средносрочен обхват, като за разлика от ОУП обхваща планиране само в рамките на седем годишен програмен период, определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината (и нейния център) и връзките й с други общини, в съответствие с другите документи за планиране на регионалното развитие, като съдържат конкретни параметри за развитието на територията и планират ресурсната обезпеченост на изпълнението.
  1. Подход при разработването на ПИРО за Община Горна Оряховица  
Подготовката на Плана за интегрирано развитие на община (ПИРО) Горна Оряховица за програмен период 2021 – 2027 г. ще бъде изцяло съобразена с методически указания на МРРБ, изготвени по силата на  чл. 17, т. 9 от Закона за регионално развитие (ЗРР), изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 март 2020 г.
Във връзка с това, основно изискване е прилагането на интегриран подход на развитие - тясна координация на различните публични политики на базата на местните специфики, както и интегрирането на различни секторни и дейности за въздействие. Принципът на интегрирания подход е водещ при разработването на ПИРО и ще бъде прилаган по отношение на всяка част от неговата структура.
В резултат на използваният подход, методите и принципите при разработването и приемането на ПИРО ще бъде гарантирано в максимална степен, че стратегическите документи са в съответствие с нормативните изисквания в областта на регионалното развитие, национални и регионални цели и приоритети на развитието в България, както и специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за територията на общината.
Предвид гореизложеното ПИРО ще бъде разработен в съответствие с целите на кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027 г. и ще допринася в максимална степен към цел на политиката 5 „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“.
  1. Защо ПИРО е важно за мен?
ПИРО е важен програмен документ за бъдещото развитие на община Горна Оряховица, в който ще бъдат заложени целите и приоритетите за следващия програмен период, които ще са от значение за инвестиционните инициативи за  развитието на общината през периода 2021-2027, обхващащо както населените места на нейна територия като административни единици, така отделните сектори на бизнеса- индустрия, транспорт, екологична инфраструктура, туризъм, култура, образование, социални дейности и др.
В основните на изготвянето и последващото изпълнение на ПИРО ще залегне тясното партньорство и координация между органите и институциите, бизнеса и гражданското общество, които чрез общи инструменти за финансово подпомагане, да постигнат всеобхватен ефект и ефикасност за реализация на целите на местното развитие.
Активното участие на обществеността и бизнеса във всеки един етап от изработване на Плана за интегрирано развитие на Община Горна Оряховица ще осигури съгласуване на обща визия за бъдещето на общината, която да представя както приоритетите на администрацията, така и нуждите на обществото и бизнеса като движеща сила в посока постигане на обща цел – нашата община да стане притегателен център за нови бизнес възможности, иновации и развитие, които да стимулират младите хора да останат да живеят и работят на територията на общината.
 
Бъди част активен участник в процеса по изготвяне на Плана за интегрирано развитие на Община Горна Оряховица! Информирай се за всички планирани инициативи от страницата на общината и профила ни във Facebook. Дай своя принос – вземи участие в обществните обсъждания и запитвания, дай предложение за важен проект, който ще направи общината по-привлекателна и ще повиши още повече стандарта на живот. Нека работим заедно, за да бъде нашата община едно още по-добро място за живот!

       Уважаеми граждани на община Горна Оряховица,
 
       В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в съответствие с „Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“, започна разработването на План за интегрирано развитие на община Горна Оряховица за периода 2021-2027 г. Планът се явява основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години.
        Вашето участие в изготвянето на плана би помогнало на Община Горна Оряховица да добави нови идеи и виждания за развитието на общината. Една от формите на Вашето участие е чрез предоставяне на Вашето мнение и оценка за процесите и насоките за развитие на общината. Това може да стане чрез попълване на анкети.
        Анкетите са насочени към четири групи: към гражданите; към бизнеса; към сдружения на собственици на многофамилни жилищни сгради и към НПО.
        Вашите предложения може да изпратите на електронна поща piro@g-oryahovica.bg или да оставите попълнена анкета в Информационния център на Община Горна Оряховица.
        Очакваме Вашите мнения и предложения в срок до 26.03.2021 година.
        Благодарим Ви!

    Уважаеми граждани на община Горна Оряховица,
         В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в съответствие с „Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“, с цел активно и пълно включване на обществеността в изготвянето на визията и плана за развитие на община Горна Оряховица, моля да предоставите информация за Вашите идеи, които ще доведат до решаване на идентифицирани проблеми на територията на общината и използване на потенциалите за развитие.
    Вашето участие в изготвянето на плана би помогнало на Община Горна Оряховица да добави нови идеи и виждания за развитието на общината. Включете се в изготвянето на най-важния стратегически документ, свързан с развитието на общината през следващите седем години!  
    Вашите предложения може да изпратите на електронна поща piro@g-oryahovica.bg или да оставите попълнена анкета в Информационния център на Община Горна Оряховица.
Проектният фиш може да бъде попълнена и в електронен формат на следния линк:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXaawV_AiuyT4P4Ee-5788_pHB73g0vWW30us_F5Oxj9wLJQ/viewform?usp=sf_link
    Очакваме Вашите предложения в срок до 17.09.2021 година.
    Благодарим Ви!
   

 
 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Проектен фиш за предложения от гражданите във връзка с изготвяне на Плана за интегрирано развитие на Община Горна Оряховица - 2021 - 2027 г. 91 KB 30 юли 2021
2 Анкета към НПО 46 KB 12 март 2021
3 Анкета към гражданите 31 KB 12 март 2021
4 Анкета към собственици, домоуправители и/или управители на сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради 23 KB 12 март 2021
5 Анкета за бизнеса 170 KB 12 март 2021
6 Информация за гражданите 108 KB 12 март 2021
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2021. Всички права запазени