2.8° C
Предимно облачно
toggle

Покана за публично представяне на проект за изграждане на социални жилища

ПОКАНА

Община Горна Оряховица има удоволствието да покани всички граждани и заинтересовани страни за участие в Публично представяне и обсъждане на подготовката за реализация на проект ,,Изграждане на социални жилища в гр. Горна Оряховица”, по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., включен в Инвестиционната програма на Община Горна Оряховица за периода 2014-2020 г. по Приоритетна ос 1: “Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Процедура  BG16RFOP001-1.001-039: “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Дейностите, които се предвиждат по проекта включват: Изграждане на жилищна сграда за социални жилища в гр. Горна Оряховица, вкл. обзавеждане и оборудване за лица в риск.

Предлаганата конкретна локация на проекта е в УПИ VIII, квартал 89 по ПУП на ЦГЧ на гр. Г. Оряховица – кварталът около Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Г. Оряховица. Предвижда се с реализацията на проекта да бъде изградена сграда, включваща изграждане на 30 броя социални жилища /70 обитатели/ за лица в риск.

Събитието има за цел да представи на обществеността информация относно основните цели и задачи при реализацията на Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, както и постигане на конструктивен диалог за оптимални резултати между всички заинтересовани страни. Очакваме в събитието да вземат активно участие, както представители на целевата група (маргинализирани групи),  която ще се ползва от социалните жилища, така и на жителите на кв. 89 – до РСПБЗН гр. Г. Оряховица.

Публичното представяне ще се проведе на 15 февруари 2018 г. от 17.00 часа в зала 1 на Община Горна Оряховица. Вашето присъствие е важно за нас!

Най-учтиво Ви каним да вземете участие в общественото обсъждане.

Предварително благодарим за проявения интерес!

 

Процедура BG16RFOP001-1.001-039 ,,Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени