5° C
Облачно
toggle

Ремонтно възстановителни работи по сградата/покрив/ на читалище „Съединение 1888“ с. Драганово

„Ремонтно възстановителни работи по сградата/покрив/ на читалище „Съединение 1888“ с. Драганово, Община Горна Оряховица“

 

05.02.2019 г. 

 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА. РЕМОНТО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ "СЪЕДИНЕНИЕ 1888" С.ДРАГАНОВО. 1,4 MB
2 Обявление за поръчка. Директива 2014/24/ЕС/ЗОП. 1,9 MB
3 Методика за избиране на икономически най-изгодна оферта. 433 KB
4 Документация за обществена поръчка чрез публично състезание с предмет : "Ремонтно-възстановителни работи по сградата на читалище Съединение 1888" с. Драганово, Община Горна Оряховица. 3,7 MB
5 312 KB
6 Техническа спецификация. Предмет на обществена поръчка : "Ремонтно-възстановителни работи по сградата на читалище "Съединение 1888", с .Драганово. 1,1 MB
7 Проект на договор. 3 MB
8 КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА. РЕМОНТО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕ "СЪЕДИНЕНИЕ 1888" С.ДРАГАНОВО. 46 KB
9 Образци. 109 KB
10 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 89 KB
11 Разяснение ОТНОСНО : Обществена поръчка с предмет : "Ремонтно-възстановителни работи по сградата на читалище "Съединение 1888" с.Драганово, Община Горна Оряховица. 252 KB
12 Протокол № 1 - подбор на участници, оценка на на офертите в процедура чрез "публично състезание". 1,7 MB
13 Съобщение на основание чл.57, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки ОТНОСНО : Открита процедура с предмет : "Ремонтно-възстановителни дейности по сградата на читалище "Съединение 1888", с.Драганово. 253 KB
14 Съобщение на основание чл.57, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки - изменение. 243 KB
15 Протокол № 2 - технически предложения на участниците. 2,1 MB
16 Протокол № 3 - ценови предложения на участниците. 2,4 MB
17 Решение №1208 / 23.04.2019 г. - класиране на участници в процедурата. 1,7 MB
18 Доклад - резултати от протоколите от работа на комисия. 6,3 MB
19 Договор № 38 - СМР с предмет : "Ремонтно-възстановителни работи по сградата на читалище "Обединение 1888", с. Драганово. 5,6 MB
20 Обявление за възложена поръчка. Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка. Директива 2014/24/ЕС/ЗОП. 3,2 MB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени