2.2° C
Облачно
toggle

Ремонтно-възстановителни работи за покрив на южно крило от болнична сграда МБАЛ „Свети Иван Рилски"

17.06.2019г.

 „Ремонтно-възстановителни работи за покрив на южно крило от болнична сграда на  МБАЛ „Свети Иван Рилски", разположена в УПИ І – за болница, кв.806 по плана на град Горна Оряховица"

 

 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Техническа спецификация : Ремонтно-възстановителни работи за покрив на южно крило на болнична сграда на МБАЛ "Свети Иван Рилски". 1,8 MB
2 312 KB
3 Съобщение на основание чл.57, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. ОТНОСНО : "Ремонтно-възстановителни работи за покрив на южно крило от болнична сграда на МБАЛ "Свети Иван Рилски". 309 KB
4 Решение за откриване на процедура. 1,7 MB
5 Протокол № 1. 1,2 MB
6 Образци. 112 KB
7 Проект на договор. 3,5 MB
8 Обявление за поръчка. Директива 2014/24/ЕС/ЗОП. 2,9 MB
9 Образци. 112 KB
10 Методика за оценка на офертите за участие. 749 KB
11 КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА-956,35м2. 18 KB
12 КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА-919,34m2. 18 KB
13 Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 90 KB
14 Документация за обществена поръчка. Публично състезание с предмет : "Ремонтно-възстановителни работи за покрив на южно крило от болнична сграда на МБАЛ "Свети Иван Рилски". 6,4 MB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени