2.8° C
Предимно облачно
toggle

Стартира изработването на кадастрална карта на Горна Оряховица


Започва изработването на кадастрална карта и регистри за землището на град Горна Оряховица. Заповедта на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е обявена в бр. 89/11.11.2016 г. на Държавен вестник. Изпълнител на договора е „СЪРВЕЙ ГРУП” ЕООД – София. Първата стъпка в изготвянето на кадастралната карта и регистри е предоставянето на информация от собствениците на недвижими имоти в Горна Оряховица.

КЪДЕ И КОГА ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА СЪБИРАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ?

В ОТКРИТА ПРИЕМНА В СГРАДАТА НА ОБЩИНА Г. ОРЯХОВИЦА:

КОПИЯ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ може да предоставите на адрес: гр.Горна Оряховица, Център за обслужване на гражданите в Община Горна Оряховица, пл. "Георги Измирлиев" № 5

всеки работен ден: от 9.00 часа до 17.00 часа; в срок от 09.01.2017 г. до 10.02.2017 г. или НА ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС НА АГКК:  GOriahovica@cadastre.bg;

Документи могат да се предоставят и в деловодството на Службата по геодезия, картография и кадастър(СГКК)– гр. Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, бул. “Цар Т. Светославов” №59, както и на място, по време на измерванията.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ И ДАННИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ?

Съгласно чл.38, ал.1 от ЗКИР и чл.41 от Наредба 3 към ЗКИР всеки собственик е длъжен да предостави:

-           Копия на актове, удостоверяващи правото на собственост или ограничено вещно право върху недвижими имоти – обект на кадастъра: поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради (апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.);

-           Данни за административен адрес на недвижим имот, други данни за собствениците или носителите на ограничено вещно право, вписани в документите за собственост;

-           Копия от архитектурни проекти (разпределения на жилища) за сгради в режим на етажна собственост (при наличност);

Документите могат да бъдат представяни и от друго лице, различно от титуляра, посочен в документа за собственост;

Предоставените документи се обработват от администратори на лични данни и се подпечатват с печат: НЕВАЛИДНО, важи само за КККР.

KАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА ЗНАЯТ ГРАЖДАНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ГЕОДЕЗИЧЕСКОТО ЗАСНЕМАНЕ?

Геодезическите дейности по създаването на кадастрална карта и регистри за територията на гр. Горна Оряховица ще се извършват в периода 11.12.2016г. – 01.05.2017г. по графици за геодезически заснемания на имоти и сгради, и изработване на схеми на самостоятелни обекти (гаражи, магазини, офиси и др.), които ще бъдат обявени в сградите на Община Горна Оряховица, на СГКК Велико Търново и на електронни адреси: GOriahovica@cadastre.bg и  office@surveygroup.eu                                                                                                                                                                                      

Съгласно чл. 38, ал.1 от ЗКИР ВСЕКИ СОБСТВЕНИК Е ДЛЪЖЕН, след представяне на карта за легитимация от фирмата-изпълнител, ДА ОСИГУРИ СВОБОДЕН ДОСТЪП В ИМОТА за извършване на измерванията на имотните граници и сградите. В БЛОКОВЕТЕ и сградите етажна собственост ДОСТЪП СЕ ОСИГУРЯВА ЕДИНСТВЕНО ДО ОБЩИТЕ ЧАСТИ - с цел схематично отразяване на апартаменти и други самостоятелни обекти по етажи.

За извършване на дейностите ни е необходимо Вашето съдействие!

 ДРУГА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

-           Общинската администрация няма задължение да предоставя на изпълнителя данни за собствеността на физически и юридически лица;

-           Не са предвидени санкции, в т.ч. глоби, от неизпълнение на задължението на собствениците да предоставят копие на акта, удостоверяващ правата им върху недвижимите имоти;

-           След влизане в сила на кадастралната карта и регистри, установените в тях несъответствия могат да се отстраняват по реда на ЗКИР. В тези случаи разходите за промените в картата, допуснати в резултат на неизпълнението на задълженията по чл. 38, ал.1 от ЗКИР, са за сметка на задължените лица (собствениците);

-           Процесът по създаване на КККР за гражданите е БЕЗПЛАТЕН - НЕ СЕ ДЪЛЖАТ НИКАКВИ АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ, както на изпълнителя, така и на възложителя;

-             С допълнителна информация относно процеса на създаване на кадастрална карта и регистри, гражданите могат да се запознаят на адреси: www.cadastre.bg, www.g-oryahovica.org и www.surveygroup.eu.


Прикачени файлове:
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Брошура Горна Оряховица - кадастрална карта.pdf 474 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени