2.8° C
Предимно облачно
toggle

Център услуги и информация

# Заглавие на статията  
1 Услуги и информация
2 Комисия по чл. 195 от ЗУТ за премахване на застрашени от самосрутване сгради
3 Одобряване на комплексен проект
4 Поправка на подобрен кадастрален план
5 Разрешение за депониране на строителни отпадъци и земни маси
6 Разрешение за премахване на дървесна растителност
7 Заверяване на преписи от документи
8 Удостоверение за факти и обстоятелства по УТОС
9 Оценка за съответствие на инвестиционен проект
10 Удостоверение по чл. 197 от ЗУТ
11 Отразяване в разписен лист на промяна в собствеността
12 Издаване на заповед за преминаване през чужд поземлен имот
13 Разрешение за разполагане на строителни материали на общински терен
14 Разрешение за събиране на билки
15 Удостоверение за административен адрес
16 Гражданско състояние и ЕСГРАОН
17 Издаване на Удостоверение по §16 от ПР на Закона за Устройство на Територията (ЗУТ)
18 Издаване на разрешение за разкопаване на настилки
19 Издаване на разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение
20 Издаване на скица за недвижим имот
21 Издаване на скица на недвижим имот с указан начин на застрояване
22 Одобряване на инвестиционен проект
23 Одобряване на инвестиционен проект по реда на чл. 202 от ЗУТ и/или Становище
24 Издаване на разрешение за строеж
25 Презаверяване на разрешение за строеж
26 Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво
27 Уведомление за заверка на заповедна книга
28 Проверка на фундаменти на строежа със строителни книжа
29 Предоставяне на координати и коти на геодезически основни точки
30 Удостоверение за нанасяне на новоизградени обекти
31 Удостоверение за въвеждане в експлоатация
32 Издаване на удостоверение за груб строеж
33 Допускане изработване на проект за изменение на ПУП
34 Одобряване и обявяване на проект за изменение на ПУП
35 Други услуги
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени