2.8° C
Предимно облачно
toggle

Център за услуги и информация на Община Горна Оряховица

Услуги и информация
През месец декември 2001 г. Община Горна Оряховица кандидатства с разработен проект “Изграждане на общински център за информационно и административно обслужване” с разкриване на 10 работни места по програма “Подобряване обслужването на гражданите” обявена , финансирана и експертно осигурена от Американската агенция за международно развитие и ФРМС София с дялово финансово участие на общината..
През месец март 2002 г. експертния съвет на ФРМС одобри нашия проект с Подписване на “Споразумение за финансиране – № 04-011-00/10.04.2002 г. между ФРМС и Община Горна Оряховица. От общо кандидатстващи с проекти 110 общини, одобрени бяха проектите на 33 общини , като нашата община беше класирана в група от 8 общини с население над 30 хиляди жители.
Общата стойност на проекта възлезе на 86 838 лв., от които 50788 лв. се осигуриха от горепосочените донорски организации и включваха апаратно и програмно осигуряване на работата на центъра. Община Горна Оряховица участва в проекта с финансови средства в размер на 36050 лв. Като централна доставка със средства на ФРМС и ААМР , беше осигурена техниката и финансирано офис обзавеждането /в размер на 11670 лв./, за което общината проведе конкурс за изпълнител – доставчик.
На 17.Х.2002 г. същия бе тържествено открит за деня на българската община от Президента на Република България – Георги Първанов, в присъствието на официалните гости: представител на ААМР и изпълнителния директор на ФРМС г-жа Гинка Капитанова.

Банкова сметка на Община Горна Оряховица:
 „Първа инвестиционна банка“ АД
код BIC: FINVBGSF
БАНКОВА СМЕТКА: BG45 FINV 9150 8416 8037 76

Кодове за вид плащане:
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция – 44 40 00
Приходи от наеми на имущество – 44 41 00
Приходи от наеми на земя – 44 42 00
Дивидент – 44 48 00
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната – 44 51 00
Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина – 44 52 00
Приходи от продажби на дълготрайни материални активи – 44 55 00
Приходи от продажби на земя – 44 56 00
Приходи от концесии – 44 57 00
Приходи от ликвидиране на общински предприятия – 44 58 00
Приходи от продажба на нематериални активи – 44 59 00
Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети – 44 65 00
Други неданъчни приходи – 44 70 00
Такси за технически услуги – 44 80 01
Такси за административни услуги – 44 80 07
Такси за ползване на пазари, тържища и др. - 44 80 08
Туристически такси – 44 80 12
Такси за притежаване на куче – 44 80 13
Други общински такси – 44 80 90
Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда – 44 80 81
 
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени