2.8° C
Предимно облачно
toggle

Започна приемът на документи за изработване на кадастрална карта на Горна Оряховица

      От 9 януари започна приемът на документи от граждани за изработване на кадастрална карта на Горна Оряховица и регистри на цялото землище. Картата ще бъде изготвена         от „Сървей груп” ЕООД – София. Дружеството спечели обществена поръчка, обявена от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

     Още първия ден през откритата приемна на фирмата в Общината са преминали близо 50 собственици на имоти. Обработката на документацията става бързо. Документите,            които трябва да бъдат представени са копия на актове, удостоверяващи правото на собственост или ограничено вещно право върху недвижими имоти – обект на кадастъра:          поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради (апартаменти, гаражи, магазини, офиси и др.); Данни за административен адрес на недвижим имот, други данни за        собствениците или носителите на ограничено вещно право, вписани в документите за собственост; Копия от архитектурни проекти (разпределения на жилища) за сгради в режим на етажна собственост (при наличност).

Информацията, която собствениците на имоти в землището на Горна Оряховица, включително и земеделски земи, трябва да представят, може да се предостави на геодезистите и по електронен път в Агенцията на e-mail: GOriahovica@cadastre.bg. От фирмата приканиха гражданите да се възползват повече от възможността да предоставят документите по електронен път, за да си спестят време.

Освен по електронен път, документи се подават и в Центъра за информационно и административно обслужване в Общината, където е открита приемна. Тя ще работи от 9 януари до 10 февруари 2017 г. всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. Документи могат да се предоставят и в деловодството на Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) във Велико Търново на адрес бул. “Цар Тодор Светослав” №59, както и на място, по време на измерванията. От фирмата апелират, гражданите да не изчакват последния срок, за да не се образуват големи струпвания на хора.

Подготовката за изготвянето на картата вече започна. Самите геодезически заснемания стартираха през декември 2016 г. и ще продължат до 1 май 2017 г. Направен е график, в кои райони се заснема. (Графикът е публикуван в прикачен файл). Всички собственици са длъжни да осигурят достъп до имота си за измерване на имотните граници и сградите. В блоковете и сградите с етажна собственост, достъп се осигурява само до общите части за схематично отразяване на апартаментите и други самостоятелни обекти по етажите.

След като бъде изработена картата, тя трябва да бъде приета от специална комисия и да се обяви на гражданите. В едномесечен срок ще има възможност за обжалване. Едва след това, кадастралната карта ще бъде приета. Корекции ще могат да се правят, но тези, които не са осигурили достъп до имота или информация при изработване на картата, ще трябва да ги заплатят.

По време на изработване на самата кадастрална карта собствениците не дължат никакви такси и не плащат за нищо. Екипите от фирмата, които ще правят заснеманията задължително ще трябва да се легитимират. Информацията, която гражданите ще предоставят, ще се използва единствено за изработване на картата. Съдействието на хората е изключително важно, но е доброволно. Общинската администрация няма задължение да предоставя на изпълнителя данни за собствеността на физически и юридически лица. Не са предвидени санкции, в т.ч. глоби, от неизпълнение на задължението на собствениците да предоставят копие на акта, удостоверяващ правата им върху недвижимите имоти.

След влизане в сила на кадастралната карта и регистри, установените в тях несъответствия могат да се отстраняват по реда на ЗКИР. В тези случаи разходите за промените в картата, допуснати в резултат на неизпълнението на задълженията по осигуряване на достъпа и предоставяне на информация, са за сметка на собствениците.

Допълнителна информация може да се намери адреси: www.cadastre.bg, www.g-oryahovica.org и www.surveygroup.eu.

Подготовката, изработването, одобряването и приемането на кадастралната карта е дълъг процес, които ще отнеме най-малко година. За да бъде картата максимално ефективна, пълна и полезна, е необходимо активното съдействие на собствениците на имоти в Горна Оряховица и землището на града. Те трябва да предоставят информация за собствеността си и да допуснат екипите да направят геодезическо заснемане на съответните обекти.

След приключване на цялата процедура, която ще продължи около година, Горна Оряховица трябва да има цифрова карта, която обхваща всички градски и земеделски имоти. Картата ще е публична и ще се поддържа онлайн от АГКК. На нея ще бъдат отбелязани урбанизираните зони и земеделските земи, които в момента се картографират и поддържат от различни институции – Общините и Земеделските служби.
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 График - геодезически измервания.pdf 203 KB
2 Брошура - Кадастрална Карта Горна Оряховица.pdf 474 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени