2.8° C
Предимно облачно
toggle

Защита на личните данни

Обща информация

 Считано от 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

 Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС.

 Община Горна Оряховица в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от Регламент (ЕС) 2016/679 осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

 
Информация относно Администратора на лични данни:
 
Име Седалище и адрес на управление Данни за кореспонденция Телефон Website
Община Горна Оряховица -5100 пл. “Георги Измирлиев“ №5,гр.Горна Оряховица 5100 пл. “Георги Измирлиев“ № 5,гр.Горна Оряховица 5100 +35961860501  

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни:
 
Име Данни за кореспонденция Tелефон e-mail Website
Пламен Кандиларов пл. “Георги Измирлиев“ № 5,гр.Горна Оряховица 5100 0879225301 Kzld@g-oryahovica.bg  Цели на обработването, за които са предназначени личните данни

 Община Горна Оряховица събира, обработва и съхранява Вашите лични данни въз основа на нормативно установени задължения и/или в изпълнението на задачи от обществен интерес и в съответствие с чл. 6, ал. 1 от Регламент 2016/679.
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Декларация относно внедрената политика за поверителност на личните данни (в сила от 28 юли 2020 г.) 314 KB 31 май 2023
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени