2.8° C
Предимно облачно
toggle

​Домашен социален патронаж – гр. Горна Оряховица

Домашен социален патронаж – гр. Горна Оряховица
 


Адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Мано Тодоров” № 2
Управител, социални услуги в общността: Силвия Стефанова Маркова
Тел.: 0618/ 2 02 78
Еmail: dsp_osk@abv.bg
 
Местоположение:
Домашен социален патронаж – гр. Горна Оряховица ползва кухненска база с площ от 245,85 кв. м и гаражи с площ 92,11 кв. м, в централната част на град Горна Оряховица.
Заявления за ползване услугите на Домашен социален патронаж, се подават от кандидат - ползвателите или техен законен представител, на място в услугата: гр. Горна Оряховица, ул. „Мано Тодоров” № 2.
 Предоставяни услуги:
1. Приготвяне и доставка на храна;
2. Почасово гледане на деца, хора с увреждания и  възрастни хора;
3. Поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателя;
4. Битови услуги:
а) закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост със средства на ползвателя;
б) заплащане на ел. енергия, вода, телефон и др. със средства на ползвателя;
в) извършване на дребни ел. и ВиК услуги със средства на ползвателя.
 
Потребители: лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или поради намалена работоспособност, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали.
Капацитет: 370 места.
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени