2.8° C
Предимно облачно
toggle

*Механизъм лична помощ*

Механизъм лична помощ

Адрес: гр. Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев” № 5
Главен специалист „Механизъм лична помощ и социални услуги“: Цецка Вескова Георгиева
Тел.: 0618/ 6 05 01 – вътр. 132
Еmail:  obshtina@g-oryahovica.bg
Механизмът лична помощ се основава на гарантирана от държавата финансова подкрепа, индивидуалните потребности и личния избор на ползвателя на лична помощ.
Личната помощ се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите и издадено направление по реда на глава трета от Закона за хората с увреждания.
Ползвател на лична помощ е:
1. човек с трайно увреждане с установени вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;
2. дете с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда помощ.
Когато ползвател на лична помощ е малолетен или поставено под пълно запрещение лице, той се представлява от законния му представител, а когато е непълнолетен или поставено под ограничено запрещение лице, се иска съгласието на законния му представител.
Ползвателят на лична помощ, упълномощеното от него лице или законният представител на лицето:
 1. избира асистенти;
2. участва в договарянето на условията на заетостта;
3. участва в управлението и контрола при предоставянето на личната помощ, включително на вида и на времетраенето и;
4. уведомява писмено доставчика на лична помощ за конфликт с асистента.
Асистентът е физическо лице, избрано от ползвателя на лична помощ, упълномощеното от него лице или законния му представител, да предоставя лична помощ съгласно споразумение.
Асистентът е лице, което не е:
1. поставено под запрещение;
2. осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него като извършител на домашно насилие не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ.
Доставчикът на лична помощ може да поставя и други изисквания към асистентите по своя преценка в зависимост от потребностите на ползвателя.
Документи може да се подават лично, с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път.
 
Заявление за кандидат-ползвател тук
Към заявлението по образец за ползване на механизма лична помощ кандидат-ползвателите прилагат:
1. документ за самоличност (за справка);
2. направление за ползване на механизма лична помощ с определен брой часове месечно, издадено от дирекция „Социално подпомагане”;
3. други документи (по преценка на кандидата): копие на Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, актуална етапна епикриза, пълномощно и др.
 
Заявление за асистент тук
Кандидатите за асистенти прилагат към заявлението по образец:
1. документ за самоличност (за справка);
2. автобиография;
3. копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи;
4. други документи: например копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс за обучение, копие на диплома за завършено образование,  копие на трудови книжки, копие на пенсионно разпореждане, документ за медицински преглед за постъпване на работа и др.
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Заявление личен асистент Лична помощ 21 KB 03 ноември 2022
2 Заявление кандидат-потребител Лична помощ 20 KB 03 ноември 2022
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени