2.8° C
Предимно облачно
toggle

Достъп до обществена информация

1. Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ и съгласно Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Община Горна Оряховица, след подаване и регистриране на заявление със задължителни реквизити в ЦИАОДУГ, пл. “Георги Измирлиев” № 5
Заявлението може да бъде подадено:

- на място в Информационния център – писмено или устно
- по електронен път изпратено на e-mail: obshtina@g-oryahovica.org
- по пощата на адрес: Община Горна Оряховица, пл.”Георги Измирлиев” №5


2.Образец на заявлението за достъп до обществена информация може да получите в Информационния център, по електронната си поща, като ни изпратите Вашия e-mail адрес или да изтеглите от интернет-страницата на Община Горна Оряховица –www.g-oryahovica.org


3. Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация съдържа:
•          трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
•          адрес за кореспонденция, телефон, факс или e-mail;
•          описание на исканата информация;
•          предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;


4. Форми за предоставяне на достъп до обществена информация:
•          преглед на информацията - оригинал или копие;
•          устна справка;
•          копия на хартиен носител;
•          копия на технически носител.

     5. В 14-дневен срок секретаря се произнася по искането с решение за предоставяне или отказ на достъп до информация и екземпляр се изпраща на заявителя по пощата с обратна разписка или се връчва срещу подпис.

  6. В решението се посочват:
- степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;
- срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация и който не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението;
- мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
- формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;
- разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация.


7. Услугата се заплаща, след получаване на решението за достъп, както следва:
•          дискета – 1 бр. - 1.20 лв.;
•          CD – един брой – 5.00 лв.;
•          електронна поща - 1MB - 0.30 лв. Заплаща се всеки започнат мегабайт и се използва за информация, съществуваща в електронен вид;
•          разпечатване - една страница /А4/ - 0.12 лв.;
•          ксерокопие - една страница /А4/ - 0.09 лв.;
•          факс - една страница /А4/ - 0.60 лв.;
•          видеокасета – един брой плюс стойността на записа, изчислена в минута запис – 4.90 лв. + 0.25 лв. на минута;
•          аудиокасета - един брой плюс стойността на записа, изчислена в минута запис – 1.60 лв. + 0.25 лв. на минута;
•          устна справка - за 15 минути - 1.50 лв.;
•          писмена справка - една страница /А4/ - 1.59 лв.

Посочените цени не включват ДДС.


8. Достъпът се предоставя след заплащане и представяне на платежен документ:
•          касов бон от касата в Информационния център /може да бъде издадена и фактура/
•          или банково бордеро, ако заплащането е извършено по банков път.

Банка:  Уникредит Булбанк АД, клон – Горна Оряховица
IBAN  BG50UNCR75278444051200
Код за вид плащане 444000
 BIC   UNCRBGSF

Основание – предоставяне на обществена информация
• копие от банковото бордеро може да изпратите по пощата, по факса или по електронен път, задължително се издава фактура, за която са необходими следните данни:
-          ако заявителят е физическо лице – ЕГН;
-          ако е юридическо лице – Булстат, ИН по ЗДДС, МОЛ, точно наименование на фирмата

9. За предоставянето на достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от съответния  служител.

10.Осъществяването на правото на достъп до информация не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на други лица, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.

11.Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация, освен когато тя е класифицирана информация, представляваща държавна или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.

12.В случаите на неявяване на заявителя в определения в решението срок или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация.

13. Основания за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация са:
•          исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон, както и в случаите по чл.13 ал.2;
•          достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена инфрмация;
•          исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.

Прикачени файлове:
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Заявление за достъп до обществена информация. 80 KB
2 Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Община Горна Оряховица. 108 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени