11.1° C
Предимно ясно
toggle

Етичен кодекс

ЕТИЧЕН  КОДЕКС 
ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА  СЛУЖИТЕЛИТЕ  ОТ ОБЩИНА ГОРНА  ОРЯХОВИЦА
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Този кодекс определя етичните норми и правилата за лична почтеност и професионална етика, които  служителите на  Община Горна Оряховица следва да спазват и съответства на общоприетите правила за поведение на служителите в държавната администрация и на спецификата на дейността  в общината.

2. Дейността на общинската администрация се осъществява от служители по  служебно и по трудово правоотношение.

3. Всеки служител, осъществявайки своите професионални задължения в услуга на обществото и гражданите допринася за формирането на облика на общината. От служителите се очаква да възприемат етичните норми на поведение и се стремят да изпълняват своите задължения в съответствие с принципите на професионалната етика.

4. Дейността на служителите се осъществява при спазване принципите на законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност компетентност,  отговорност и отчетност.

5. Служителите изпълняват служебните си задължения при строго спазване на законодателство на Република България и в зависимост от функциите, които изпълняват, осъществяват действия, водещи до укрепване доверието в държавните институции.

6. Служителите извършват дейността си като използват и прилагат знанията и уменията, които имат и непрекъснато повишават нивото на професионалната си квалификация и работа в интерес на гражданите.

7. Общинската администрация работи в условията на публичност при изготвяне на материали и изпълнение решенията на общинския съвет, освен, когато опазването на държавната и служебна тайна налагат ограничаване на този принцип. Служителите извършват дейността си компетентно, обективно и добросъвестно.

ІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РЪКОВОДСТВОТО, СЛУЖИТЕЛИТЕ И  ГРАЖДАНИТЕ 

Взаимоотношения с гражданите

8. Служителите на Община Горна Оряховица изпълняват задълженията си безпристрастно и непредубедено, което създава условия за равнопоставеност в обслужването на  гражданите.

9. Служителите са длъжни да опазват данните и личната информация на гражданите, станали им известни при или по повод изпълнението на служебните им задължения.

10. При извършване на административно обслужване, служителят е длъжен да се произнася по исканията на гражданите и да им предоставя цялата необходима информация с оглед защита на техните права и интереси при спазване  Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.

11. Служителят отговаря на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълнява, като при необходимост пренасочва гражданите при друг служител, притежаващ съответната компетентност.

12. Служителите информират гражданите относно възможностите за обжалване в случаи на допуснати от администрацията нарушения или отказ от извършване на административна услуга.

13. При изпълнение на служебните си задължения служителите се отнасят любезно, възпитано и с уважение към  всеки, като зачитат правата и достойнството на личността и не допускат прояви на дискриминация.

14. При обслужване на граждани служителите се стремят да не провокират с поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им се стремят да ги преустановят.

15. Служителите са длъжни да предоставят без забавяне исканата информация от гражданите, да не предоставят документи и информация на трети лица, освен ако изрично се изисква от закон. 

Взаимоотношения с ръководството

16. Ръководителите  се отнасят към служебно подчинените си с уважение и зачитане на личното достойнство, без да допускат или създават впечатление за привилегироване. Грижат се за организацията и дейността на поверената им служба по начин, по който да се постигнат най-добри резултати и осигуряват сътрудничество с другите ръководители и обществени служби, при зачитане специфичната компетентност на всяка една от тях.

17. Ръководителите полагат усилия да бъдат информирани за всичко, което се случва в ръководената от тях единица, за да могат да  поемат отговорност и да вземат правилни управленски решения.

18. Ръководителите са отговорни за заповедите, които издават, за изпълнението им и последствията  от тях.

19. Ръководителите следят за своевременното изпълнение на поставените задачи от служителите си и при нужда предприемат необходимите мерки в рамките на своите правомощия.

20. Ръководителите  осигуряват на служителите си необходимите условия за изпълнението на служебните им задължения и за повишаване квалификацията им.

21. Ръководителите и служителите в своите взаимоотношения се ръководят  от лична почтеност и професионална етика при вземане на решения и изпълняване на задълженията си.

22. Служителите изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата.

23. При изпълнение на служебните си задължения служителите следват поведение, което създава увереност у ръководителите, чиято дейност подпомагат, че могат да им се доверят и разчитат на тях.

24. Когато правят предложения пред ръководители от общината, служителите предоставят цялата информация, отнасяща се до конкретното решение.

25. Служителите поставят открито и честно  пред прекия си ръководител и ръководството проблемите, с които се сблъскват в процеса на работата или при изпълнението на поставените задачи , като се консултират с тях с цел разрешаването им.

26. Служителите уведомяват своевременно прекия си ръководител за наличието на обстоятелства, възпрепятстващи навременното им явяване на работа или изпълнението на възложените им задачи, отсъствия, независимо от причината за това.

Взаимоотношения с колегите

27. В отношенията си с колегите служителите проявяват уважение и коректност, като не допускат  поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност. Уважават мнението на колегите си и се съобразяват с правото им на личен живот.

28. Служителите проявяват готовност за работа в екип и  оказват помощ и съдействие на своите колеги при изпълнение на служебните им задължения в рамките на своята компетентност.

  Не допускат отправяне на обидни квалификации и дискриминационно отношение между служителите в администрацията на общината.

29.Служителите се стремят да предотвратяват конфликтни ситуации помежду си. Недопустимо е възникването на конфликт между служители на общината в присъствието на трети, външни за администрацията лица.

30. Когато противоречия между колеги не могат да бъдат разрешени от самите тях, те търсят съдействие от непосредствения ръководител, а когато това е невъзможно – чрез висшестоящия такъв.

ІІІ. ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ 

31. С работата си служителите допринасят за издигане авторитета на общинската администрация и повишаване доверието на гражданите и институциите към органите на местната власт.

Служителите извършват дейността си обективно и добросъвестно, като се стремят  вярно и точно да събират, анализират и оценяват всички факти и обстоятелства, свързани с работата им, без да допускат влияние на чужди или собствени интереси.

32. Служителите са длъжни да познават в детайли нормативните документи, които ползват в пряката си работа, с цел недопускане  грешки и нарушения, както и всички документи, касаещи дейността.

33. Служителите са длъжни да спазват служебната йерархия и стриктно да изпълняват заповедите на висшестоящите органи от администрацията.

34. Служителите не са длъжни да изпълняват неправомерна заповед, издадена по установения ред, когато тя съдържа очевидно за тях правонарушение.

35. Служителите не трябва да изразяват лични мнения по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на Община Горна Оряховица.

36. При изпълнение на служебните си задължения служителите опазват повереното им имущество и не допускат ползването му за лични цели. Всички документи се ползват само за изпълнение на служебни задължения при спазване правилата за защита на информацията. 

37. Служителите от община Горна Оряховица осъществяват своята дейност по начин, даващ възможност да се видят ясно техните действия и резултатите от извършената работа.

ІV. КОНФЛИКТ  НА ИНТЕРЕСИ 

38. Служителите на община Горна Оряховица не могат да участват при обсъждането, подготовката, вземането на решения, когато те или свързани с тях лица по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавния служител са заинтересувани от съответното решение, или когато има със заинтересуваните лица отношения, пораждащи съмнение в тяхната безпристрастност.

39.  При възлагане на служебна задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт между служебните им задължения и техните лични интереси, служителите следва своевременно да уведомят своя ръководител.

40. Служителите не могат да използват служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството си интереси. Не участват в каквито и да са сделки, несъвместими с техните длъжности, функции и задължения.

41. Когато служителите се съмняват дали дадена дейност е съвместима със служебните им задължения, трябва да обсъдят това с прекия си ръководител.

42. При напускане, служителите не трябва да злоупотребяват с информацията, станала им известна във връзка с функциите, които са изпълнявали на заеманата длъжност.

V.  ДРУГИ ПРАВИЛА ЗА СПАЗВАНЕ ЛИЧНА ПОЧТЕНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА 

43. Служителите не се възползват от правомощията си и служебното си положение с цел лично облагодетелстване или с друга користна цел. 

44. Служителите са длъжни да противодействат на корупционни прояви и други неправомерни действия в община Горна Оряховица.

45. Не допускат да бъдат поставени във финансова зависимост или друга обвързаност от външни лица или организации, които могат да повлияят на изпълнение на служебните задължения.

46. Длъжни са да докладват на ръководителя си за всички административни слабости, пропуски и нарушения, които създават предпоставки за корупция, измами и нередности.

47. Документите и данните в община Горна Оряховица могат да се използват от служителите само  за изпълнение на служебните задължения, при спазване правилата за защита на информацията и другите вътрешни разпоредби на общината.

48. Служителите са длъжни своевременно да информират прекия си ръководител или висшестоящия такъв, при загуба или повреждане на имущество, документи или данни на администрацията на общината.

49. Не може да се изнасят документи и имущество на общината извън работното място.

50. Служителите нямат право да предоставят достъп до служебно имущество или документи на администрацията на членове на семейството

51. Служителите са длъжни да спазват установеното работно време за изпълнение на задълженията си.                          

 VІ. ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ 

52. При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот служителите следват поведение, което не уронва престижа на Община Горна Оряховица.

53.  На работното си място служителите не допускат поведение, несъвместимо с добрите нрави, избягват конфликтни ситуации, а при възникването им целят да ги преустановят като контролират поведението си.

54.Служителите не могат да участват в скандални прояви, с които биха могли да накърнят престижа на общинската администрация.

Служителите придобиват и управляват имуществото си по начин, който да не създава съмнение за злоупотреба със служебното им положение. 

VІІ. МЕРКИ ПО ПРИЛАГАНЕ

55. Този кодекс има задължителен характер за всички служители на Община Горна Оряховица, които следва да го спазват при изпълнение на преките си задължения.

56. Всяко  нарушаване  на правилата и нормите на поведение  на този кодекс  ще бъде разглеждано като основание за търсене на дисциплинарна отговорност съгласно разпоредбите на Закона за държавния служител  и Кодекса на труда.

57. При констатирани нарушения се прилага утвърдената процедура за докладване нарушенията на Етичния кодекс за поведение на служителите в община Горна Оряховица.

VІІІ. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

58. Настоящият кодекс е утвърден със Заповед № 240/02.02.2012 г. на Кмета на Община Горна Оряховица към елемента „Контролна среда”, т.1.1 – „Лична почтеност и професионална етика” на Системата за финансово управление и контрол.

59.  При първоначално встъпване в длъжност прекият ръководител е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на този кодекс в 7 дневен срок от постъпването.
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2020. Всички права запазени