5° C
Предимно облачно
toggle

гр. Долна Оряховица

кмет  Йордан Георгиев Байчев         тел: 06173 / 2406
                                                                                       

Селището е разположено на хълм с южно изложение, който се образува между предполието на Търновските височини на Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина.

Намира се на левия бряг на р. Янтра, на 7 км от Горна Оряховица и на 14 км от Велико Търново. Релефът е слабо хълмист и долинен. Надморската му височина е 50 м. Климатът е умерено континентален, с горещо лято и студена зима. Средната годишна температура е 11оС. Средната годишна сума на валежите е 550 мм, които са под средните за страната. Често явление са мъглите, сланите и гръмотевичните бури.

В района на селището подпочвените води са недостатъчни. Главен воден източник е р. Янтра, която има пролетно пълноводие и дъждовно-снежен режим. Маловодна е в края на лятото и началото на есента. В миналото за увеличаване на подпочвените води на територията на селището, спомагали изградените напоителни канали на напоителната система "Росица".

Почвите са алувиално-ливадни, алувиално-черноземни, като по поречието на Янтра са подходящи за отглеждане на зеленуци. Малко са тъмносивите горски почви, преобладават излужените черноземи - подходящи за отглеждане на зърнени култури и овощия.

Селското стопанство се характеризира с развито растениевъдство - отглеждат се пшеница, ечемик, царевица, захарно цвекло, слънчоглед. От животновъдството - крави, овце, кози и птици.

В землището на Долна Оряховица са открити следи от желязната епоха и античността (м. Гаджала и м. Пенев мост), но средновековната му история е свързана с поселението около крепостта Ряховец и историята на Горна Оряховица.

В землището са запазени останки от тракийски и римски селища и трако-римски могилен некропол. Малкото намерени археологически находки на около 2 км северозападно от днешното селище говорят, че в местността Пенев мост е имало римско селище. Там е намерена натрошена строителна и битова керамика, която е близка с керамиката на античните керамични центрове на територията на Никополис ад Исрум, Бутово, Хотница, Павликени. През 1904 г. в местността Песаров кладенец при оран е открита гробница на мъж и жена. Накитите са от ІІ - ІІІ в. от н.е.

През 1961 г. в местността Могилите при оран е открита колективна находка от 115 сребърни римски монети от ІІ - ІІІ век.

Селището се споменава с името Долна Оряховица в турски документи от края на ХVІІ и началото на ХVІІІ век.

Селището има две църкви, построени още преди Освобождението. Църквата "Успение Богородично" е построена през 1834г., а църквата "Св. Георги" през 1870г.

За начало на килийното образование се смята 1830 г. Първата училищна сграда е построена през 1871 г.

Читалището е основано през 1883 г., а първата му сграда е построена и открита през 1922 г.

На 14 декември 1930 г. тържествено е открит Паметник на загиналите долнооряховчани във войните от 1912 до 1918 г. През 1984 г. е открит и Паметник на загиналите антифашисти (1923 - 1944) и в Отечествената война (1944 - 1945).

В града е уредена постоянна етнографска музейна експозиция, която се намира на ул. "Георги Раковски" N: 21. Тя е открита през 1993 г. в реставрираната къща на фамилията Козлеви. Плевнята към къщата е напълно възстановена и адаптирана за изложбена зала, която лесно се превръща в прожекционна зала. В момента функционира като постоянна изложба - история на Долна Оряховица. В музея се съхраняват над 2000 експоната, документи, снимки, книги, свързани с историята и етнографията на Долна Оряховица.

Богата и разнообразна е флората и фауната в околностите на града.
 
Видове територии и начин на ползване Дка Относителен дял
Земеделски територии 32374 90,47%
Горски територии 13 0,04%
Населени места и други урбанизирани територии 2578 7,20%
Промишлени и складови зони 24  
Гробища и извънселищни паркове 141  
Водни течения и водни площи 714 2,00%
Реки 165  
Язовири, водоеми, канали 352  
Територии за полезни изкопаеми и депа за отпадъци 23 0,06%
Кариери и рудници 23  
Територия за транспорт и инфраструктура 82 0,23%
Републиканска пътна мрежа 80  
Летища 2  
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени