2.8° C
Предимно облачно
toggle

Гражданско състояние и ЕСГРАОН

НОВИ ТАКСИ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
ПОРАДИ ПРОМЯНА НА ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ
И НАРЕДБАТА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕДИННА СИСТЕМА ЗА
ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ, КОЯТО Е В СИЛА ОТ 2018 година

    При заявяване на услуга, представянето на документ за самоличност е задължително. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техните законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно от лицето за което се отнася удостоверението.
     Телефони за справка:  0618/6-00-67
     Център за информационно и административно обслужване
     Работно време: 08:00 – 17:00 часа

1. Съставяне на акт за раждане
  • Удостоверение за раждане – оригинал – освободено от такси – срок – 7 дни
  • Удостоверение за раждане – дубликат - 10.00 лв.
  • Удостоверение за раждане – многоезичен – такса 10.00 лв. – срок - веднага
Такси: 10.00 лв. за Р България
Представя се лична карта, издава се веднага.

2. Съставяне на акт за граждански брак

        Необходими документи:
  1.  документи за самоличност
  2.  медицински свидетелства
  3.  при непърви брак-оригинални документи за прекратен предишен брак
  4.  при ненавършено пълнолетие разрешително удостоверение от районен съдия по постоянен адрес
  5.  за чужд гражданин - легализирани документи според изискванията на Семейния кодекс

Провеждане на ритуал - 70.00 лв.
Изнесен ритуал – 96.00 лв.
Изнесен ритуал в двора на Общината - 160.00 лв.
Видеооператор и фотограф /допълнителна услуга по желание на гражданите/ – 5.00 лв. - Разрешение за фото или видеозаснимане
Преповтаряне на брачен обет - 35.00 лв. без музика; 55.00 лв. с пиано
Без ритуал - 44.00 лв.

Удостоверение за граждански брак – оригинал – освободено от такси
Удостоверение за граждански брак – дубликат - 10.00 лв.
Удостоверение за граждански брак – многоезичен – такса – 10.00 лв. – срок - веднага

Такси:10.00 лв. за Р България
Представя се лична карта, издава се веднага.

3. Съставяне на акт за смърт

Необходими документи:
  1. - съобщение за смърт
  2. - лична карта на починалия
Препис – извлечение от акт за смърт - оригинал – освободено от такси
Препис - извлечение от акт за смърт – дубликат - 10.00 лв.
Удостоверение за смърт – препис извлечение – многоезичен – такса – 10.00 лв. – срок - веднага

Такси: 10.00 лв. за Р България
Представя се лична карта на наследник, издава се веднага.

4. Удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Такси: 10.00 лв. за Р България
Представят се: лична карта, документ за различните имена от тези по лична карта. Издава се веднага.

5. Удостоверение за настоящ адрес

Такси: 10.00 лв. за Р България
Представя се лична карта за лица навършили 18 години.
За лица до 14 години се получава от родител.
За лица от 14 години до 18 години се получава от родител или идва лицето (ако има лична карта).
Получава се веднага, ако няма промяна на адреса.
При промяна на адреса – получава се на следващия ден.

6. Удостоверение за постоянен адрес

Такси: 10.00 лв. за Р България
Представя се лична карта за лица навършили 18 години.
За лица до 14 години се получава от родител.
За лица от 14 години до 18 години се получава от родител или лично (ако лицето има лична карта).
Получава се веднага.
При промяна на адреса – получава се на следващия ден.

7. Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Такси: 6.00 лв. за Р България
Представят се: лична карта, преведен документ за самоличност на чуждия гражданин, декларация от чуждия гражданин за вписване на личните му данни. Срок за издаване – 2 дни.

8. Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Р България

Такси: 6.00 лв. за Р България
Представя се документ за самоличност, издава се веднага.

9. Удостоверение за наследници

Такси: 10.00 лв. за Р България
Представят се: лична карта от наследник; ако не се яви наследник - лице с пълномощно в оригинал нотариално заверено.
Ако не са необходими допълнителни данни от други населени места се издава веднага.
Ако се чакат документи от други населени места – срок – до 1 месец.

10. Удостоверение за семейно положение, съпруга и деца
Такси: 10.00 лв. за Р България
Представя се лична карта, издава се веднага.

11. Удостоверение  за семейно положение
Такси: 10.00 лв. за Р България
Представя си лична карта, издава се веднага.

12. Удостоверение за съпруг/а/ и родствени връзки

Такси: 6.00 лв. за Р България
Представя се лична карта, издава се веднага.

13. Удостоверение за промяна в данните за постоянен адрес

Такси: 10.00 лв. за Р България
Представя се лична карта, издава се веднага.

14. Удостоверение за промяна в данните за настоящ адрес

Такси: 10.00 лв. за Р България
Представя се лична карта, издава се веднага.

15. Удостоверение за родените от майка деца

Такси : 10.00 лв. за Р България
Представя се лична карта, издава се веднага.

16. Удостоверение за правно ограничение

Такси :10.00 лв. за Р България
Представя се лична карта, издава се веднага.

17. Удостоверение за вписване в регистъра на населението

Такси : 10.00 лв. за Р България
Представят се: лична карта и копие от националния паспорт на чужденеца. Издава се веднага.

18. Адресна карта за настоящ адрес

Такси: 10.00 лв. за Р България
Представя се лична карта, документ за собственост /договор, нотариален акт и др./
Когато лицето не е собственик на адреса, който се заявява, се явява собственика на имота с личната карта и документ за собственост.
Адресна карта за деца
-до 14 години – присъстват двамата родители
-от 14 г. до 18 г. – присъства един родител и детето

19. Заявление за постоянен адрес

Такси: 10.00 лв. за Р България
Представя се лична карта, документа за собственост /договор, нотариален акт и др./
Когато лицето не е собственик на адреса, който се заявява, се явява собственика на имота с лична карта и документ за собственост.
Постоянен адрес за деца:
- до 14 г. – присъстват двамата родители
- от 14 г. до 18 г. – присъства един родител и детето

20. Декларация по чл. 21, ал. 2 от наредбата за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението

Такси: 4.00 лв. за Р България
Представя се лична карта, издава се веднага.

21. Подаване на заявление и декларация за припознаване – освободено от такси. Срок за получаване – 3 месеца по Семейния кодекс

22. Удостоверение за настойничество и попечителство – освободено от такси. Срок за получаване – една седмица 

23. Легализация на документи по гражданско състояние за чужбина за всички видове документи се таксува – 16.00 лв. Срок за получаване – 2 дни
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Искане за издаване на удостоверение за наследници 59 KB 04 ноември 2022
2 Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението 60 KB 04 ноември 2022
3 Заявление за постоянен адрес 53 KB 04 ноември 2022
4 Адресна карта за настоящ адрес 60 KB 04 ноември 2022
5 Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 13 KB 01 декември 2021
6 Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние 13 KB 01 декември 2021
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени