2.8° C
Предимно облачно
toggle

Инвестиционна програма 2014-2020Инвестиционната програма на гр. Горна Оряховица е средносрочен документ за реализация на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР)на гр. Горна Оряховица разработен за финансовата рамка 2014-2020 г. Инвестиционната програма е насочена към реализиране на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативан програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Инвестиционната програма на гр. Горна Оряховица следва заложените Визия и Цели на ИПГВР на гр. Горна Оряховица за превръщане на град Горна Оряховица в привлекателен и проспериращ град, базиран на: икономически растеж, здравословна екологична среда, висок жизнен стандарт, качествени услуги, осигуряване на равни възможности за всички, приобщаваща среда и автентичен образ.

Основната цел на програмата е повишаване на качеството на живот и растеж основан на концетрация и ефективно използване на ресурсите, развитие и модернизация на инфраструктурата, опазване на околната среда и социално приобщаване.

Инвестиционната програма включва списък от осеминдикативни основни проекта и пет индикативни резервни проекта, които са предвидени да бъдат реализирани в трите зони за развитие на гр. Горна Оряховица, определени в ИПГВР на гр. Горна Оряховица: Зона с публични функции с висока обществена значимост; Зона с преобладаващ социален характер и икономическа зона.Проектите включени в програмата са насочени към подобряване на енергийната ефективност в административни и жилищни сгради, подобряване на градската среда, подобряване на образователната инфраструктура, изграждане на социална инфраструктура, обновяване и модернизация на културна инфраструктура, подобряване на условията за икономическото развитие.

Инвестиционната програма на гр. Горна Оряховица е одобрена от Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. през месец февруари 2016 г.На 01.03.2016 г. Между Община Горна Оряховица и Министерство на регионалното развитие и благоустройството се сключи Споразумение за реализация на Инвестиционна програма по процедура за предостяване на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-040 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Инвестиционни програми“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „ Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. с регистрационен номер BG16RFOP001-1.040-0001-С01 на обща стойност 20 056 027,24 лв., исрок на изпълнение до 2023 г.
 
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени