2.8° C
Предимно облачно
toggle

ISO

Сертификати


Сертифицирането на организацията е белег на съвременно фирмено управление, авторитет и  конкурентоспособност. Системите за управление са разработени така, че да позволяват тяхното интегриране. Най- често база за интегриране служи Системата за управление на качеството (СУК), съгласно стандарт ISO 9001:2008, която се внедрява първа – останалите системи надстройват системата за управление на качеството (СУК). СУК е най-разпространената система за управление осигурила просперитет на огромен брой фирми и организации по целия свят. ISO 9001 е стандарт, по който се оценяват Системите за управление на качеството на даден бизнес.
Основна цел на прилагането на изискванията на този стандарт е акцентиране на фокуса върху клиента от страна на организацията и максималното удовлетворяване на неговите изисквания.

Определени са осем основни принципа, към които трябва да се придържа една организация, внедрила изискванията на ISO 9001:2008:
  • Насоченост към клиента;
  • Лидерство;
  • Приобщаване на хората, работещи в организацията;
  • Процесен подход;
  • Системен подход на управлението;
  • Непрекъснато подобряване;
  • Взимане на решение, основано на факти;
  • Взаимноизгодни отношения с доставчици.
    Целта на внедряването на стандарт ISO 14001:2004 е да се минимизира негативния ефект върху околната среда, който се получава вследствие осъществяване на определена дейност – изграждане на инфраструктурни проекти и производството на определени продукти. Чрез този сертификат Община Горна Оряховица  декларира своята грижа за околната среда.
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени