5° C
Слънчево
toggle

Издаване на скица за недвижим имот

Издаване на скица за недвижим имот (съгласно чл.107 от ЗМДТ)

- Със заповед №РД-18-1539/31.08.2018г. на основание чл.49, ал.1 от Закон за кадастъра и имотния регистър(ЗКИР), е одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на гр. Горна Оряховица, област Велико Търново. С оглед гореизложеното, следва скиците да се подават към Служба по Геодезия Картография и Кадастър-Велико Търново.
 
-Със заповед за одобряване на КККР №РД-18-2/07.01.2011г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК е одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с. Драганово. С оглед гореизложеното, следва скиците да се подават към Служба по Геодезия Картография и Кадастър-Велико Търново.

За издаване на скица за недвижим имот в останалите населени места от общината:
Необходими документи:
  1. Заявление по образец;
  2. Документ за собственост (копие);
  3. Квитанция за платена такса.
- за обикновена услуга, със срок – 5 дни такса за 1 бр.– 20.00 лв.
- за експресна услуга , със срок – 24 часа такса за 1 бр. – 40.00 лв.

Банкова сметка на Община Горна Оряховица
„Първа инвестиционна банка“ АД
Код BIC: FINVBGSF
Банкова сметка: BG45 FINV 9150 8416 8037 76
Такса за технически услуги – 44 80 01


 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Заявление за издаване на скици за недвижими имоти 14 KB 01 декември 2021
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2023. Всички права запазени