5° C
Предимно облачно
toggle

Издаване на Удостоверение по §16 от ПР на Закона за Устройство на Територията (ЗУТ)

Издаване на Удостоверение по §16 от ПР на Закона за Устройство на Територията (ЗУТ) 

1.1.Правно основание § 16, ал.(1) от ПР на ЗУТ (Закон за устройство на територията):
     (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Строежи, изградени до 7 април 1987 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване и забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими.
     (2) Незаконни строежи, започнати в периода 8 април 1987 г. - 30 юни 1998 г., но неузаконени до влизането в сила на този закон, не се премахват, ако са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно този закон, и ако са декларирани от собствениците им пред одобряващите органи до 31 декември 1998 г.
     (3) (В сила от 02.01.2001 г.) Незаконни строежи, започнати след 30 юни 1998 г., но неузаконени до обнародването на този закон, не се премахват, ако са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали за посочения период или съгласно този закон, и ако бъдат декларирани от собствениците им пред одобряващите органи в 6-месечен срок от обнародването на този закон.
     (4) При отчуждаването на строежи по ал. 1 и на узаконени строежи по ал. 2 и 3 те се оценяват и за тях се дължи обезщетение на собствениците по общия ред.
1.2.Характеристика
     Предмет на настоящата услуга са реда, условията и предпоставките за издаване на удостоверение за търпимост на строежи, изградени до 7 април 1987г., от 8 април 1987г. до 30 юни 1998г. и от 30 юни до 2 януари 2001г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове, по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно ЗУТ.
     Тези строежи следва да се считат за „търпими строежи” и не подлежат на премахване и забрана за ползване, могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими. 
     След издаване на Удостоверение за търпимост, „търпимите строежи” следва да бъдат въведени в експлоатация по общият ред.
    Съгласно разпоредбата на §5, т.38 от ДР на ЗУТ: "Строежи" са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, укрепителни, възстановителни работи, консервация, реставрация и адаптация на недвижими културни ценности, огради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства със и без промяна на предназначението.
1.3 Осъществяване на услугата
     •    Компетентен орган: 
Компетентният орган, който издава удостоверението за търпимост е длъжностно лице от общинската администрация към дирекция "Устройство на Територията и Общинска Собственост".
     •    Заявител:
Заявители на описаната услуга могат да бъдат собствениците на имотите и носителите на ограничени вещни права върху тях, според данните от имотния регистър, или от упълномощено от собствениците лице.
     •    Необходими документи:
Заинтересованото лице подава заявление за извършване на описаната услуга, придружено от:
- Документ за собственост на имота (в който има строеж, попадащ под приложимостта на §16 от ПР на ЗУТ или по §127, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ) и/или документ за отстъпено право на строеж;
- Актуална скица на имота;
- Декларация (по образец) за годината на построяване на строежа – нотариално заверена / За всеки отделен строеж, попадащ под приложимостта на §16 от ПР на ЗУТ или  по §127, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗУТ, е необходимо попълването на отделна декларация;
- Декларация (свободен текст), удостоверяваща годината на изграждане на строежа, от собствениците на съседни имоти при свързано застрояване на странична регулационна линия – нотариално заверена;
- Други документи – копия от одобрени проекти или части от тях, разрешително за строеж, протокол за строителна линия и други отнасящи се до обекта документи;
- Конструктивно Становище с подробно описание на строежа, включващо:
- описание и размери, включително височина, на всички помещения в строежа;
- описани и размери, включително височина, застроена площ и разгърната застроена площ на строежа;
- ситуация с отбелязано местоположение на имота и отстояния до други постройки в имота, както до вътрешните и външна граница на имота;
- обстоятелства установяващи допустимостта на строежа по разпоредбите, които се действали по времето, когато същия е извършен, или съгласно действащия ЗУТ;
- снимков материал;
-Документ за платена такса;
По преценка, Компетентният орган, извършващ услугата, може да изиска Геодезическа снимка на стоежа с отбелязани отстояния до съседните постройки и височини.
     •    Вътрешен ход на услугата:
Заявлението и необходимият набор от документи се подават в "Центъра за информационно, административно обслужване и други услуги за граждани" (ЦИАОДУГ), след което се насочват към дирекция "Устройство на Територията и Общинска Собственост", където се предават за преглед. Длъжностно лице от този отдел извършва проверка на представените документи и ако изискванията на §16 от ПР на ЗУТ са налице, от главният архитект се изготвя и подписва "Удостоверение за Търпимост" на строежа (строежите). Подписаното удостоверение се изпраща в ЦИАОДУГ за получаване от заявителя.
     •    Срок за извършване на услугата:
Общият срок за осъществяване на услугата е 30 дни от датата на започване на производството.
     •    Такса:
                   - за издаване на удостоверение за търпимост на строеж, съгласно §16, ал. 1 от ПР на ЗУТ и § 127, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗУТ - 60.00 лв. за всеки отделен обект;

Банкова сметка на Община Горна Оряховица
„Първа инвестиционна банка“ АД
Код BIC: FINVBGSF
Банкова сметка: BG45 FINV 9150 8416 8037 76
Такса за технически услуги – 44 80 01

 


 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Декларация за годината на построяване на строеж 54 KB 01 декември 2021
2 Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж 14 KB 01 декември 2021
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2022. Всички права запазени