2.8° C
Предимно облачно
toggle

Извършване на категоризация на туристически обекти

Извършване на категоризация на туристически обекти
Лице, което ще извършва хотелиерство в места за настаняване, или  изрично упълномощено от него лице в обикновена писмена форма, подава заявление-декларация по образец. Образецът се подписва от законния представител на заявителя, съгласно търговската му регистрация или от упълномощеното лице. Заявлението-декларация и приложенията към него се подават на български език.

 За услугите се заплащат такси, съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС № 118 от 01.04.2021 г. бн. ДВ - бр. 28 от 06.04.2021 г.)      

I.За разглеждане на документите за категоризиране на туристически обекти се събират следните такси:
1. за разглеждане на документите за категоризиране на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:
а) до 30 стаи – 200 лв.;
б) от 31 до 150 стаи – 500 лв.;
в) от 151 до 300 стаи – 900 лв.;
г) от 301 до 500 стаи – 1250 лв.; 
д) над 500 стаи – 2250 лв.;
 
2. за разглеждане на документите за категоризиране на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
а) до 20 стаи – 100 лв.;
б) от 21 до 40 стаи – 175 лв.;
в) от 41 до 60 стаи – 370 лв.;
г) от 61 до 100 стаи – 600 лв.;
д) над 100 стаи – 1750 лв.;
 
3. за разглеждане на документите за категоризиране на места за настаняване клас Б – къщи за гости, бунгала, къмпинги:
а) къщи за гости за едно легло – 10 лв. на легло;
б) бунгала за едно легло – 8 лв. на легло;
в) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 5 лв. на брой;
г) за място на палатка в къмпинг – 5 лв. на брой;
 
4. за разглеждане на документите за категоризиране на туристически хижи, туристически учебни центрове, туристически спални – за легло – 4 лв. на легло;

5. за разглеждане на документите за категоризиране на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване) – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:
а) до 20 места за сядане – 75 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане – 125 лв.;
в) от 51 до 100 места за сядане – 250 лв.;
г) от 101 до 150 места за сядане – 400 лв.;
д) от 151 до 250 места за сядане – 600 лв.;
е) от 251 до 300 места за сядане – 700 лв.;
ж) над 300 места за сядане – 1000 лв.;
 
6. за разглеждане на документите за категоризиране на прилежащи към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални заведения за хранене – туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване:
а) до 20 места за сядане – 75 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане – 125 лв.;
в) над 50 места за сядане – 200 лв.
 
II.За вписване в НТР на туристическите обекти се събират следните такси:
1.За вписване на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:
а) до 30 стаи – 200 лв.;
б) от 31 до 150 стаи – 500 лв.;
в) от 151 до 300 стаи – 900 лв.;
г) от 301 до 500 стаи – 1250 лв.;
д) над 500 стаи – 2250 лв.;
 
2. За вписване в НТР на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
а) до 20 стаи – 100 лв.;
б) от 21 до 40 стаи – 175 лв.;
в) от 41 до 60 стаи – 370 лв.;
г) от 61 до 100 стаи – 600 лв.;
д) над 100 стаи – 1750 лв.;
 
3. За вписване в НТР на места за настаняване клас Б – къщи за гости, бунгала, къмпинги:
а) къщи за гости за едно легло – 10 лв. на легло;
б) бунгала за едно легло – 8 лв. на легло;
в) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 5 лв. на брой;
г) за място на палатка в къмпинг – 5 лв. на брой;
 
4. За вписване в НТР на туристически хижи, туристически учебни центрове, туристически спални – за легло – 4 лв. на легло;

5. За вписване в НТР на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване) – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:
а) до 20 места за сядане – 75 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане – 125 лв.;
в) от 51 до 100 места за сядане – 250 лв.;
г) от 101 до 150 места за сядане – 400 лв.;
д) от 151 до 250 места за сядане – 600 лв.;
е) от 251 до 300 места за сядане – 700 лв.;
ж) над 300 места за сядане – 1000 лв.;
 
6.За вписване в НТР на прилежащи към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални заведения за хранене – туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване:
а) до 20 места за сядане – 75 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане – 125 лв.;
в) над 50 места за сядане – 200 лв.
 
III.За вписване на настъпили промени в обстоятелствата относно категоризирани туристически обекти – места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения, самостоятелни заведения за хранене и развлечения, туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални и прилежащите към тях заведения:
1.когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение) – 50 лв.;

2.когато промяната не води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение) – 30 лв.
Таксите по т. I се заплащат при подаването на документите за категоризиране, а по т.II при вписване в НТР и получаването на категорийната символика (удостоверение и табела).

IV.1. За регистрация и вписване в НТР на места за настаняване клас В – стаи за гости и апартаменти за гости, се събира такса 20 лв. на легло.

2. За вписване на промени в НТР на стаи за гости и апартаменти за гости, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение), се събира такса 50 лв.

3. За вписване на промени в НТР на стаи за гости и апартаменти за гости, когато промяната не води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение), се събира такса 20 лв.

V. За потвърждаване на категорията на туристически обекти по, 124, 125 и 126 от ЗТ, извършване на проверка на място и издаване на удостоверения при подаването на заявление-декларация по реда на чл. 133, ал. 3 от ЗТ се събират следните такси:
1. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили
а) до 30 стаи – 350 лв.;
б) от 31 до 150 стаи – 800 лв.;
в) от 151 до 300 стаи – 1600 лв.;
г) от 301 до 500 стаи – 2200 лв.;
д) над 500 стаи – 4000 лв.;
 
2. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
а) до 20 стаи – 180 лв.;
б) от 21 до 40 стаи – 300 лв.;
в) от 41 до 60 стаи – 650 лв.;
г) от 61 до 100 стаи – 1100 лв.;
д) над 100 стаи – 3200 лв.;

3. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – къщи за гости, бунгала, къмпинги:
а) къщи за гости за едно легло – 18 лв. на легло;
б) бунгала за едно легло – 14 лв. на легло;
в) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг – 9 лв. на брой;
г) за място на палатка в къмпинг – 9 лв. на брой;
 
4. за потвърждаване на категорията на туристически хижи, туристически учебни центрове, туристически спални – за легло – 7 лв. на легло;

5. за потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване) – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:
а) до 20 места за сядане – 130 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;
в) от 51 до 100 места за сядане – 450 лв.;
г) от 101 до 150 места за сядане – 720 лв.;
д) от 151 до 250 места за сядане – 1100 лв.;
е) от 251 до 300 места за сядане – 1300 лв.;
ж) над 300 места за сядане – 1800 лв.;
 
6. за потвърждаване на категорията на прилежащи към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални заведения за хранене – туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване:
а) до 20 места за сядане – 130 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;
в) над 50 места за сядане – 350 лв.
 
VI. За промяна на категорията на туристическия обект се събират следните такси:
  1. При промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената му се заплаща съответно
- при подаване на заявлението за промяна на категорията се заплаща посочената такса по т.I
- при получаването на категорийната символика, включваща удостоверение и табела – таксата по т.II ;

2. в случаите по чл. 134, ал. 5 от ЗТ – при промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената му се заплаща такса 80 лв.

Образци и формуляри:
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Заявление за промяна в обстоятелствата, вписани в националния туристически регистър 152 KB 17 ноември 2021
2 Заявление-декларация за регистриране за упражняване на дейност хотелиерство в стая за гости или апартамент за гости 141 KB 17 ноември 2021
3 Заявление-декларация за потвърждаване на категоризиране на място за настаняване и/или заведение за хранене и развлечения 145 KB 17 ноември 2021
4 Заявление-декларация за повишаване на категорията на места за настаняване 141 KB 17 ноември 2021
5 Заявление-декларация за повишаване на категорията на заведение за хранене и развлечение 143 KB 17 ноември 2021
6 Заявление-декларация за категоризация на място за настаняване 145 KB 17 ноември 2021
7 Заявление-декларация за категоризация на заведение за хранене и развлечение 143 KB 17 ноември 2021
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени