13.9° C
Предимно облачно
toggle

Местни данъци


Списък на длъжници по чл. 32 от ДОПК​
 

Hово! Калкулатор за задължения за МПС - леки и товарни до 3.5т.

Важно!!!  При избор на проверка на Задължения за местни данъци и такси  на съобщението, че отворения сайт е ненадежден потвърдете - "Продължи въпреки това"  (Трябва да имате инсталирана Java 7 или по-висока версия). 
 PIN код може да получите срещу лична карта или пълномощно от служител на отдел "Местни данъци и такси".
Данъкът при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин се внася по код - 44 25 00  - 2.6% сметка:  BG45 FINV 9150 8416 8037 76 

 Отдел "Местни данъци и такси" 
/самостоятелен вход от източната страна на сградата на Общината/

Началник отдел: Елица Пъшева  телефон: 0618/ 6-00-90   e-mail: direktor.mdt@g-oryahovica.bg 
Телефони за връзка и информация:
Счетоводство, паричен салон - каси - 0618 6 04 90; 0879 104 287
Приемане на декларации/Издаване на документи: 0618 6 05 01 вътр. 222; 0879 104 286
Проверки/Ревизии: 0618 6 00 90; 6 05 01 вътр. 170

Работно време:   понеделник – петък  от  08.30 ч. до 12.30 ч.,  от 13.30 ч. до 15.00 ч. и от 16.00 ч. до 17.30 ч.  Прекъсването от 15.00 ч. до 16.00 ч. е за приключване на оперативния ден.

Отделът администрира местните данъци и такси. В производства по установяване и събиране на местните данъци и такси се извършва:
  • Приемане, проверка и обработка на декларациите по ЗМДТ;
  • Издаване на удостоверения за данъчна оценка и други видове удостоверения при поискване от клиент;
  • Плащане на суми в брой на касите в отдела за местни данъци, такси и административни услуги и осчетоводяване на плащанията;
  • Установяване на административни нарушения по ЗМДТ;
  • Осчетоводяване по видове данъци и по сметките на задължените лица при безналично плащане;
  • Възстановяване и прихващане на суми;
  • Извършване на ревизии и проверки;
  • Подготовка на преписки за принудително събиране на просрочени публични задължения към Общината.
БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНАТА  
код BIC: FINVBGSF   „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 
БАНКОВА СМЕТКА: BG45 FINV 9150 8416 8037 76


Кодовете за вид плащане са както следва:

- данък върху недвижимите имоти - 44 21 00
- такса за битови отпадъци - 44 24 00
- данък върху превозните средства - 44 23 00
- данък върху наследствата  - 44 22 00
- данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин  - 44 25 00  - 2.6%
- окончателен годишен/ патентен / данък  - 44 14 00
- туристически данък - 44 28 00
- такси за административни услуги - 44 80 07

При изготвяне на платежно нареждане за всеки вид код се изготвя отделно платежно!
Лихвите за просрочие се внасят по кодовете за главниците!


PIN може да получите срещу лична карта от служител на отдел "Местни данъци и такси"!

Прикачени файлове:
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Списък на длъжниците по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-процесуалния кодекс - РД 9400-2171/16.09.2020 г. 392 KB 16 септември 2021
2 Списък на длъжниците по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-процесуалния кодекс - РД 9400-1964/16.08.2021 г. 408 KB 16 август 2021
3 Списък на длъжниците по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-процесуалния кодекс - РД 9400-1136/20.05.2021 г. 380 KB 20 май 2021
4 Заявление-декларация за освобождаване от заплащане на таксата за битови отпадъци по сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г. на основание §3; ал.1 и 2 от ПЗР на Закон за изменение и допълнение на ЗМДТ 303 KB 31 март 2021
5 Списък на длъжниците по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-процесуалния кодекс - РД 9400-728/24.03.2021 г. 270 KB 24 март 2021
6 Списък на длъжниците по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-процесуалния кодекс - РД 9400-513/16.03.2021 г. 280 KB 16 март 2021
7 Решение на Общинския съвет за определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2021 г. за община Горна Оряховица 417 KB 07 януари 2021
8 Заповед за граници на райони и вид на услугите по чл. 62 и 63 от ЗМДТ за 2021 г. 1,1 MB 02 ноември 2020
9 Списък на длъжниците по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-процесуалния кодекс - РД 9400-2139/29.10.2020 г. 301 KB 30 октомври 2020
10 Наредба за за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ 808 KB 13 октомври 2020
11 Списък на длъжниците по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-процесуалния кодекс - РД 9400-1724/24.09.2020 г. 355 KB 24 септември 2020
12 Списък на длъжниците по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-процесуалния кодекс - РД 9400-1113/01.07.2020 г. 171 KB
13 Списък на длъжниците по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-процесуалния кодекс - РД 9400-969/10.06.2020 г. 166 KB
14 Списък на длъжниците по Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 32 от Данъчно-процесуалния кодекс - РД 9400-823/18.05.2020 г. 160 KB
15 Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Горна Оряховица - 2020 г. 602 KB
16 Заповед за граници на райони и вид на услугите по чл. 62 и 63 от ЗМДТ за 2020 г. 1,4 MB
17 Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на община Горна Оряховица - 2019 г. 589 KB
18 Протокол №53/20.12.2018 г. на Общинския съвет - Решение № 874 за определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2019 г. 756 KB
19 Решение на Общинския съвет за определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2018 г. 1,1 MB
20 Заповед за граници на райони и вид на услугите по чл. 62 и 63 от ЗМДТ за 2018 г. 1,1 MB
21 Заповед за граници на райони и вид на услугите по чл. 62 и 63 от ЗМДТ за 2017 г. 1,1 MB
22 Декларация за определяне размера на таксите за сметосъбиране според количество - бланка 42 KB
23 Решение 25 на Общинския съвет за размера на такса на такса битови отпадъци за 2016 г. 82 KB
24 Решение 983 на Общинския съвет за размера на такса битови отпадъци за 2015 г. 77 KB
25 Декларация за регистрация на куче 184 KB
26 Декларация за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване 105 KB
27 Наредба за определяне на таксите и услугите по чл. 9 от ЗМДТ - 2014 г. 561 KB
28 Съобщение за връчване на решение по жалба срещу АУПЗ №95/27.08.2013 г. 135 KB
29 Решение 324 на Общинския съвет относно определяне размера на такса битови отпадъци за 2013 година 528 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2021. Всички права запазени