2.8° C
Предимно облачно
toggle

Общинският съвет в Горна Оряховица гласува учредяване на „Индустриален парк – Ряховец“ ЕАД

20 май 2022
image

Учредяването на Еднолично акционерно дружество „Индустриален парк – Ряховец“ бе гласувано на последното заседание на Общинския съвет в Горна Оряховица. Съветниците подкрепиха предложението единодушно. Капиталът на дружеството е 100 000 (сто хиляди) лева, разпределени в 1000 (хиляда) броя обикновени налични поименни акции с право на глас с номинална стойност 100 (сто) лева всяка. На сесията бе избран и Съвет на директорите в състав от трима души за срок от 3 години. В него влизат инж. Клавдия Ганчева, Цветелина Цанкова и Радослав Радев. Избраният Съвет на директорите в двуседмичен срок да проведе първото си заседание за избиране на председател и зам. председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор.
С учредяването на търговското дружество ще може да се реализират обекти, необходими за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. Търговското дружество ще има по-голяма оперативност при извършване проектиране, строеж и рехабилитация на техническата инфраструктура, както и на търговска дейност с цел привличане на инвеститори и създаване на благоприятна бизнес среда в общината. С настоящото решение се цели създаване на материални условия за бъдещо успешно социално и икономическо развитие на гр. Горна Оряховица и региона, е записано в мотивите до Общинския съвет.
Кметът инж. Добромир Добрев поздрави съветниците за единодушното гласуване. По думите му, това е бъдещето на Горна Оряховица. Може би първите две години няма да се усети ефект, но в по-дългосрочен план, днешната крачка ще доведе до превръщане на града ни в голям индустриален и логистичен център, каза още инж. Добрев.
Според Плана за интегрирано развитие на община Горна Оряховица (2021-2027 г.) приоритетно ще се подкрепят дейности, които генерират по-висока добавена стойност, като същевременно развиват човешките ресурси в общината, ориентирани към нуждите на бизнеса и привличат висококвалифицирани такива от останалите части на региона, националното и европейско пространство. Икономиката, която ще бъде целево стимулирана и развивана се базира на знанието, високите технологии. Ще се инвестира в икономически дейности и производства, които се основават на принципите на ресурсно-ефективната икономика.
За превръщането на община Горна Оряховица в индустриален център са необходими целенасочени инвестиции в осигуряването на подходящи условия за привличане на инвеститори, които да предпочетат да установят своите производствени бази на нейна територия. Поради тази причина в Плана за интегрирано развитие на Община Горна Оряховица са идентифицирани няколко бизнес зони, като също е предвидено създаването на индустриален парк и при това е с висок приоритет на развитие.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени