2.8° C
Предимно облачно
toggle

Стартира проект „Обновяване и модернизация на културна инфраструктура гр. Горна Оряховица“

19 февруари 2021
image

Проект BG16RFOP001-1.027-0009-С01
 
„Обновяване и модернизация на културна инфраструктура гр. Горна Оряховица“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
 
 Обща стойност на проекта  3 280 053,  81 лв.  от които: 
 • 2 351 580, 43 лв.   Безвъзмездна финансова помощ,   съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие;
 •    414 984, 78 лв.    Безвъзмездна финансова помощ,   съфинансиране от Националния бюджет ;
 •    426 589, 00 лв.    Финансов инструмент;
 •      86 899, 60 лв.    Съфинансиране от Община Горна Оряховица. 
Обща цел: 
Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност в града и в Общината, чрез използване потенциала на читалищната културна инфраструктура  и утвърждаване на читалището като едно от най-необходимите и функционални културно-просветни средища с активни информационни, социални и граждански функции.
 
Специфични цели: 
 • Повишаване привлекателността на НЧ “Братя Грънчарови - 2002“ гр. Горна Оряховица и  създаване условия за разнообразяване и разширяване на читалищната дейност чрез модернизация и енергийно обновяване.
 • Осигуряване на равен достъп на лицата в неравностойно положение.
 • Подобряване на условията за достъп до културни мероприятия на широк кръг от населението и повишаване на социалния му статус.
 • Създаване на възможност за генериране на приходи от допълнителна дейност и реализиране потенциала на читалището за разгръщането му в устойчива и жизнеспособна структура. 
Дейности:
 • Дейности по организация и управление на проекта.
 • Мерки за информация и публичност.
 • Извършване на строително-монтажни работи.
 • Упражняване на авторски надзор и строителен надзор.
 • Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане.
 • Одит. 
Очаквани резултати: 
 
Реконструкцията, модернизацията и обновяването на материалната база на НЧ „Братя Грънчарови – 2002“ ще създаде по добри условията на работа и разширяване дейността на читалището. Проектът ще доведе до цялостно подобряване на досегашните услуги в сферата на културата и ще улесни въвеждането на нови дейности.
Развитието на културния живот и инфраструктурата ще се отрази благоприятно на мотивацията на гражданите за по-добра активност и участия в мероприятия, което ще повиши качеството на живот на населението. Обновената сграда ще повлияе положително върху облика на градската среда и ще допринесе за повишаване привлекателността и конкурентноспособността на гр. Горна Оряховица.
 
 
 
 
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Информация по проект „Обновяване и модернизация на културна инфраструктура гр. Горна Оряховица“ 463 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени