2.8° C
Предимно облачно
toggle

Удължава се срокът за кандидатстване по процедурата за енергийна ефективност на жилищните сгради – Етап II

18 януари 2024
image

Удължава се срокът за кандидатстване по процедурата за енергийна ефективност на жилищните сгради – Етап II по Националния план за възстановяване и устойчивост. Кандидатстването с проекти на общините се удължава до 17:00 часа на 29.02.2024 г. Това е срокът, в който общините трябва да подадат документите на кандидатстващите сдружения. Самите сдружения трябва да подадат документите си до 10 февруари в съответната община.
Сдруженията в Горна Оряховица подават документи до 10 февруари в Общината.
Общият бюджет на процедурата е близо 282.5 млн. лв., разпределен е по -равно по райони за планиране (47 млн. лв.). Минималният размер на проект е 50 хил. лв., а максималният 9.5 млн. лв. Финансирането на одобрените сгради ще е до 80 % безвъзмездна финансова помощ, 20% е самоучастието на сдруженията на собствениците.
Сдруженията на собствениците финансират изцяло със собствени средства следните дейности:
1. Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
2. Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и на технически паспорт на сградата;
3. Изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
4. Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;
5. Изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;
6. Въвеждане на обекта в експлоатация;
7. Публичност и информация на проекта;
8. Организация и управление на проекта. За всеки проект цялата предвидена БФП (80% от стойността на всички допустими разходи) се предоставя в етапа на строителство като част от стойността на строително-монтажните дейности.
 
Няма ограничения в броя на проектите, с които може да кандидатства една община/ район на община, но в рамките на едно предложение, може да се включи само една сграда/блок-секция/група от блок-секции.
 
Допустими за финансиране са:
 
1. Дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност:

  • По външните сградни ограждащи елементи:
  • подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.);
  • топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.);
  • По системите за поддържане на микроклимата:
  • ремонт, модернизация или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност, в границите на вътрешната отоплителна инсталация и без да се засягат съоръжения и арматурата собственост на топлофикационни предприятия, регистрирани по Закона за енергетиката;
  • реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен обект в сградата;
  • ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части;
  • инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда;
2. Поставяне/инсталиране на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници за енергийните потребности на общите части на сградата и батерии за съхранение на енергия, ако са предписани в енергийното обследване;
 
3. Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект;
 
4. Ремонт на покрив (скатен или плосък покрив), който може да включва дейности по възстановяване на покрития, хидроизолация, обшивки, водоотвеждаща система – допустимо единствено при предписана в енергийното обследване  енергоспестяваща мярка „Топлоизолация на покрив“;
 
5. СМР, които произтичат от нормативни изисквания свързани с безопасната експлоатация на сградите и са предписани като задължителни в техническия паспорт на сградата и СМР, които са нормативно необходими за въвеждане на сградата в експлоатация:
 
  • СМР, свързани с отстраняване на локални дефекти и повреди, които не нарушават общата конструктивна устойчивост на сградите, но в същото време създават опасност за преките ползватели или неотстраняването им би довело до по-сериозни промени в носещата конструкция на сградата в бъдеще;
  • СМР, свързани с осигуряване на пожарна безопасност, ремонт/подмяна на мълниезащитна и заземителна инсталация, осигуряване на достъпна архитектурна среда до входа на жилищната сграда.
За изпълнението на отделните дейности - по изготвяне на обследване за енергийна ефективност и технически паспорт,  проектиране, оценка на съответствието, СМР, въвод в експлоатация и др. се прилагат референтни цени на км. м. за сгради с до и над 8 надземни етажа с жилищно предназначение.
 
Задължително изискване е след изпълнението на мерките в многофамилната сграда да се постигне клас на енергопотребление „В“ и минимум 30% спестяване на първична енергия.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени