2.8° C
Предимно облачно
toggle

Започва приемът на документи по националната програма "Предоставяне на грижи в домашна среда"

25 февруари 2020
image

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГРИЖИ В ДОМАШНА СРЕДА“
 
О Б Я В А
 
Община Горна Оряховица обявява прием на документи по Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“.  В периода от 25 февруари до 06 март 2020 г. включително, възможност да подадат заявление–декларация (образец) имат лицата попадащи в следните целеви групи: 
  • Лица от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ; 
  • Лица на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България. 
Условията на които трябва да отговарят нуждаещите се лица, кандидати по програмата, са следните: 
  • месечният доход на член от семейството за предходния месец (преди месеца на подаване на заявлението-декларация), да е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с Постановление на Министерския съвет; 
  • да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество; 
  • да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания; 
  • да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;
  • да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД;
  • да не са включени в механизма „лична помощ“;
  • да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми, и проекти. 
Кандидати за предоставяне на грижи в домашна среда за заемане на длъжност „Домашен помощник“ по Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ са безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“. Безработните лица могат да бъдат назначени по програмата на пълно или непълно работно време. 
Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда” е със срок на действие до 31.12.2020 г. 
Лицата, желаещи да получат грижа в домашна среда, в изпълнение на Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”, могат да подадат заявление-декларация (по образец), по настоящ адрес лично или чрез упълномощено лице/законен представител, в Център за информационно-административно обслужване и други услуги за граждани“, в сградата на Община Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев“ №5, всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа, в периода от 25.02.2020 г. до 06.03.2020 г., включително.
 
Изтегли: Заявление–декларация (образец)

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени