2.8° C
Предимно облачно
toggle

Заповед за изменение и допълнение на действащи заповеди за временни противоепидемични мерки

01 септември 2021
image

З А П О В Е Д

№ 2768
гр. Горна Оряховица, 01.08.2021г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето във връзка с удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020г., Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020г., Решение № 482 на Министерски съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерски съвет от 30 юли 2020г., Решение № 609 на Министерски съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерски съвет от 25 септември 2020г., Решение № 855 на Министерски съвет от 25 ноември 2020г., Решение № 72 на Министерски съвет от 26 януари 2021г., Решение № 395 на Министерски съвет от 28 април 2021г., Решение № 426 на Министерски съвет от 26 май 2021г. и Решение № 547 на Министерски съвет от 28 юли 2021г., предложение от Главния държавен здравен инспектор, Заповед № РД–01–745/31.08.2021 г. на Министъра на здравеопазването

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ МОЯ ЗАПОВЕД № 2495/05.08.2021г. и ЗАПОВЕД № 2659/20.08.2021Г.: 

  1. В раздел I текста се изменя по следния начин: „Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Горна Оряховица считано от 01.09.2021г. до 10.09.2021г.“
  2. В раздел I, т. 23 текста се изменя по следния начин: „Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-743 от 31.08.2021г. на Министъра на здравеопазването.“
  3. Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № 2495/05.08.2021г. и Заповед № 2659/20.08.2021г.
  4. Заповедта да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на Общината и препис от нея да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
  5. Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 
Инж. Добромир Добрев
Кмет на Община Горна Оряховица

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Заповед №2768 от 01.09.2021 г. 458 KB
2 Заповед № 2659 от 20.08.2021г. 443 KB
3 Заповед №2495 от 05.08.2021 г. 1,7 MB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени