2.8° C
Предимно облачно
toggle

Заповед за изменение и допълнение на заповед №1147/12.04.2021 г.

27 април 2021
image

З А П О В Е Д 

№ 1250
гр. Горна Оряховица, 26.04.2021 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето във връзка с Решение № 72 на Министерски съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020г., Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020г., Решение № 482 на Министерски съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерски съвет от 30 юли 2020г., Решение № 609 на Министерски съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерски съвет от 25 септември 2020г., Решение № 855 на Министерски съвет от 25 ноември 2020г. както и със Заповед № РД-01-265/23.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването
ИЗМЕНЯМ и ДОПЪЛВАМ МОЯ ЗАПОВЕД № 1147/12.04.2021г.: 
  1. Изменям и допълвам Заповед № 1147/12.04.2021г. и Заповед № 1147/1191/19.04.2021г. както следва:
  1. т. 5 се изменя така: „Провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от физически и юридически лица се допуска при спазване на физическа дистанция от 1,5м, носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.“
  2. Създава се т. 10а със следния текст: „Изключение от забраната по т. 10, изречение трето се допуска по отношение на провеждане на спортни състезания на открито, на които се допуска публика, при заемане на 30% от местата, но не повече от 1 000 души на сектор, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5м и носене на защитни маски за лице.“
   II. Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № 1147/12.04.2021г. и Заповед № 1147/1191/19.04.2021г. Заповедта да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на Общината и препис от нея да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
   III. Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 
 
Инж. Добромир Добрев
Кмет на Община Горна Оряховица

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Заповед 1250 от 26.04.2021 г. 476 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени