2.8° C
Предимно облачно
toggle

Заповед за изменение на заповед №1147 от 12.04.2021 г.

19 април 2021
image

З А П О В Е Д

№ 1191
гр. Горна Оряховица, 19.04.2021 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето във връзка с Решение № 72 на Министерски съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020г., Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020г., Решение № 482 на Министерски съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерски съвет от 30 юли 2020г., Решение № 609 на Министерски съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерски съвет от 25 септември 2020г., Решение № 855 на Министерски съвет от 25 ноември 2020г. както и със Заповед № РД-01-240/16.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването

ИЗМЕНЯМ МОЯ ЗАПОВЕД № 1147/12.04.2021г.: 

  1. В т. 5 думите „практически занятия и изпити“ се заменят с „практически занятия, обучения и изпити“
  2.  т.6 се изменя така:
  „т. 6 Посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението и носене на защитни маски за лице от персонала.“
  1. т. 7 се изменя така: 
        „Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използването на не повече на 50% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.“
  1. В т. 8, 11, 12 и 16 думите „не повече от 30%“ се заменят с „не повече от 50%“.
  2. т. 17 се изменя така: „До 27.04.2021г. се преустановява провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт в страната и в чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната.“ 
   II. Заповедта да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на Общината и препис от нея да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение. 
III. Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 
 
Инж. Добромир Добрев
Кмет на Община Горна Оряховица

 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Заповед 1191 от 19.04.2021 г. 494 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени