2.8° C
Предимно облачно
toggle

Заповед за тренировъчните мероприятия на картотекирани към съответната спортна федерация състезатели от всички възрастови групи

29 март 2021
image

З А П О В Е Д 
№ 1007
гр. Горна Оряховица, 29.03.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето във връзка с Решение № 72 на Министерски съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020г., Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020г., Решение № 482 на Министерски съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерски съвет от 30 юли 2020г., Решение № 609 на Министерски съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерски съвет от 25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерски съвет от 25 ноември 2020г. както и със Заповед № РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването
ИЗМЕНЯМ ЗАПОВЕД № 890/19.03.2021г.: 
т. 24 с текст „Преустановят се всички културни, тренировъчни и състезателни мероприятия, провеждани на закрито в Спортен комплекс „Никола Петров“, гр. Горна Оряховица. Изключение се допуска за тренировъчни мероприятия на картотекирани към съответната спортна федерация състезатели от всички възрастови групи, които са класирани и включени в националните отбори и извършват подготовка за предстоящи през текущата година европейски и световни първенства.“ се отменя считано от 31.03.2021г. 
Заповедта да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на Общината и препис от нея да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение. 
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 
 
Инж. Добромир Добрев
Кмет на Община Горна Оряховица
 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени