2.8° C
Предимно облачно
toggle

Заповед за удължаване срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на община Горна Оряховица

22 декември 2020
image

З А П О В Е Д
 4210
гр. Горна Оряховица, 22.12.2020г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето във връзка с Решение № 855 на Министерски съвет от 25 ноември 2020г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020г., Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020г., Решение № 482 на Министерски съвет от 15 юли 2020г., Решение № 525 на Министерски съвет от 30 юли 2020г., Решение № 609 на Министерски съвет от 28 август 2020г., Решение № 673 на Министерски съвет от 25 септември 2020г., както и със Заповед № РД-01-718/18.12.2020г. на Министъра на здравеопазването

ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ ЗАПОВЕД № 3869/27.11.2020г.:

 1. Удължавам срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на община Горна Оряховица считано от  22.12.2020г. до 31.01.2021г.:
 2. Създава се т. 1а
„1а. от 04.01.2021г. се допуска изключение от забраната по т. 1 по отношение на присъствените учебни занятия за учениците от първи до четвърти клас и индивидуалните присъствени посещения в центровете за подкрепа за личностно развитие. Занятията се провеждат в съответствие с изготвените от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищно образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.“
 1. В т. 2 се създава изречение второ: „От 04.01.2021г. се допуска изключение от забраната само за провеждането на извънкласни дейности в рамките на училищните паралелки“.
 2. В т.3 се създава изречение второ: „От 04.01.2021г. се допуска изключение от забраната по отношение на занятия за деца до четвърти клас, когато са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни групи на центъра.“
 3. Създава се т. 4а:
„4а от 04.01.2021г. се възобновяват посещенията в детски градини и детски ясли“
 1. В т. 5 се създава изречение второ: „Забраната не се отнася за конкурсите, провеждани по реда на Кодекса на труда, Закона за държавния служител, Закона за развитието на академичния състав в Република България и други специални закони.“
 2. т. 6 се изменя така:
„т. 6 Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (кина, музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и други). Изключение се допуска по отношение на театрите при заетост на местата до 30% от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5м и задължително и поставяне на защитни маски за лице. От 04.01.2021г. се допускат и посещенията на музеи и галерии, при използване на 30% от общия им капацитет спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5м и задължително и поставяне на защитни маски за лице.
 1. т. 8 се изменя така:
„т.8 Преустановява се провеждането на спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер при колективните спортове за лица под 18 годишна възраст. Изключение се допуска само за картотекирани спортисти към спортните федерации. Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика.“
 1. Създава се т. 10а
„т.10а изключение от забраната по т. 10 се допуска само по отношение на ресторантите на територията на местата за настаняване, които могат да работят само за гости на съответното място за настаняване, при използване на 50% от капацитета им и при ограничено работно време в границите между 6 и 22 часа.“
 1. т. 12 се изменя така:
„ т.12 Преустановяват се посещенията на търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ, с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори и други доставчици на съобщителни и комунални услуги, и услуги по химическо чистене в тях.
 1. т. 22 се изменя така:
„ т. 22 Преустановят се всички културни, тренировъчни и състезателни мероприятия, провеждани на закрито в: Спортна зала „Никола Петров“, гр. Горна Оряховица, Младежки дом гр. Горна Оряховица и гр. Долна Оряховица, читалища, библиотеки, Художествена галерия „Недялко Каранешев“, гр. Горна Оряховица, както и в други имоти общинска собственост. Изключение се допуска за състезанията, които се провеждат в Спортна зала „Никола Петров“, гр. Горна Оряховица, предвидени в спортните календари на клубовете. Тренировъчните мероприятия в Спортна зала „Никола Петров“, гр. Горна Оряховица да се провеждат само в работни дни.
 
Заповедта да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на общината и препис от нея да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
 
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
  
Инж. Добромир Добрев
Кмет на Община Горна Оряховица
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Заповед 4210 от 22.12.2020 г. 445 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени