2.8° C
Предимно облачно
toggle

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Горна Оряховица, считано до 30 ноември 2020 г.

16 ноември 2020
image

З А П О В Е Д
№ 3760
гр. Горна Оряховица, 16.11.2020г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето във връзка с Решение № 673 на Министерски съвет от 25 септември 2020г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020г., Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020г., Решение № 482 на Министерски съвет от 15 юли 2020г., Решение № 525 на Министерски съвет от 30 юли 2020г., Решение № 609 на Министерски съвет от 28 август 2020г., както и със Заповед № РД-01-655/13.11.2020г. на Министъра на здравеопазването
НАРЕЖДАМ:
Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Горна Оряховица считано до 30.11.2020г.:
1.      Учебните занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) за учениците от пети до дванадесети клас в училищата на територията на Община Горна Оряховица се провеждат присъствено. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и реда на чл. 105, ал. 6 и чл. 115а, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и съобразно указанията в Заповед № РД 09-3158/11.11.2020г. на Министъра на образованието и науката (Решението за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда се приема от педагогическия съвет, съгласувано с обществения съвет и като се вземат предвид нагласите на преобладаващата част от родителите на учениците в училището, след което директорът на училището изпраща аргументирано предложение за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда до Министъра на образованието и науката.)
2.      Провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други се допуска само за училищата и паралелките, които провеждат присъствено обучение.
3.      Преустановяват се присъствените групови занятия в центровете за подкрепа на личностното развитие, с изключение на тези, които са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.
4.      Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска по отношение на занятия за деца до четвърти клас, когато са организирани по начин , който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.
5.      Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 човека, при спазване на дистанция от 1,5м. и задължително носене на защитни маски за лице.
   6. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство), могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1,5м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.
   7. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови  групи на закрито и открито се провеждат без публика. Не се допуска присъствието на родители или придружители на трениращите до помещенията за тренировки.
    8. Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано бар, нощен бар, бар-вариете и бар-клуб.
    9. Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на тези по т. 8) могат да работят само в часовете между 6:00 и 23:30 часа. През останалите часове на денонощието се допускат само доставки по домовете.
    10. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект като не допускат повече от 1 човек на 3 кв.м.
   11. Преустановява се организирането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти в страната.
   12. На всички пазари, тържища, базари и изложения на открито и закрито се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5м между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
   13. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.
   14. Магазините за хранителни стоки организират работата си, кaтo нe дoпуcкaт лицa пoд 65-гoдишнa възрacт в cъoтвeтнитe oбeкти в чacoвeтe мeжду 13,30 и 16,30 ч. В пocoчeнитe чacoвe ce дoпуcкaт caмo лицa нa и нaд 65-гoдишнa възрacт.
   15. Aптeкитe oргaнизирaт рaбoтaтa cи, кaтo нe дoпуcкaт лицa пoд 65-гoдишнa възрacт в cъoтвeтнитe oбeкти в чacoвeтe мeжду 8.00 и 10.00 ч. и 13.30 и 16.30 ч. В пocoчeнитe чacoвe ce дoпуcкaт caмo лицa нa и нaд 65-гoдишнa възрacт.
  16. Малолетните и непълнолетните лица могат да посещават търговските центрове, само ако са придружени от техен родител, съответно  настойник/попечител или друго пълнолетно лице.
  17. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
   18. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
19. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-609/21.10.2020г. на Министъра на здравеопазването.
20. Достъпът на граждани в сградата на Община Горна Оряховица е преустановен с изключение на достъпът до „Център за информационно, административно обслужване и други услуги за граждани“ и Отдел „Местни данъци и такси“.
       Да се спазва физическа дистанция от 1,5м, а при непосредствено обслужване на граждани, изискващо разстояние по-малко от 1,5м, е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на граждани без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ дезинфекция.
       Гражданите са длъжни да носят защитна маска за лице.
21. Задължавам директорите на училища, детски градини и детски ясли на територията на община Горна Оряховица ежедневно до 11.00 часа писмено да уведомяват Община Горна Оряховица за общия брой на отсъстващите ученици/деца поради съмнение за COVID-19 и остри респираторни заболявания. 
22. Преустановява се събирането и провеждането на мероприятия в клубовете на инвалида и  пенсионерските клубове.
23. Дейностите на социалните услуги за резидентна грижа/специализирани институции за деца и възрастни, осъществявани на територията на община Горна Оряховица, както и на Центъра на обществена подкрепа – Горна Оряховица, да се изпълняват със засилени мерки за превенция – както на работниците и служителите, така и на потребителите и при спазване на указанията на ресорните министри.
    24. Дейността на Домашен социален патронаж продължава при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
    25. Да се провежда дезинфекция на паркове, детски площадки, спортни съоръжения, спирки на градския транспорт, ЖП гара и жп спирки.
26. Да се създаде организация на територията на Общински пазари за ежедневно извършване на обработка с дезинфекционни разтвори.
    27. Забранявам организирането и провеждането на бит пазари на територията на община Горна Оряховица.
    28. При извършаване на радостни и тъжни обреди (сватби, кръщенета, погребения) в общинските ритуални зали да се осигури минимално присъствие на заинтересованите лица и се осигури по-голям интервал и дистанция (минимум 1,5м) до разположените в съседство граждани.
    29. Общинско предприятие „Обреди“ и погребалните агенции при извършване на погребения да се изпълняват изискванията на чл. 22 от Наредба 2 от 21 април 2011г. за здравните изисквания към гробищните паркове при погребването и пренасянето на покойници.
    30. Служителите от Служба „Обществен ред и сигурност“ да извършват ежеседмични проверки съвместно с представители на Районно управление - Горна Оряховица за спазване на въведените противоепидемични мерки.
 
      Настоящата заповед отменя Заповед № 3752/13.11.2020г. на кмета на Община Горна Оряховица.
Заповедта да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на общината и препис от нея да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
 
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.
 
Николай Стефанов Георгиев
Заместник-кмет на Община Горна Оряховица
изпълняващ функциите кмет
съгласно Заповед № 3757/13.11.2020г.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени