2.8° C
Предимно облачно
toggle

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Горна Оряховица, считано от 15 май

18 май 2020
image

З А П О В Е Д
№ 1630
гр. Горна Оряховица, 18.05.2020г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето във връзка с обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, както и със Заповед № РД-01-268/15.05.2020г. на Министъра на здравеопазването 

НАРЕЖДАМ:

Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Горна Оряховица, считано от 15 май 2020г. до 14 юни 2020г.: 
  1. Не се разрешават посещения в:
а)   увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове;
б) закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе сладкарници, развлекателни центрове, детски и спортни съоръжения на закрито, в т.ч. и тези в търговски центрове тип МОЛ, с изключение на заведенията за хранене в тях с открита площ и самостоятелен вход.
     в)  търговски центрове тип МОЛ са отворени от 00:00 часа на 18.05.2020г.
    2. Преустановяват се присъствените учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в училищата, университети и в другите обучителни институции и организации. Институциите от предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие, а висшите училища организират обучение и оценяване на студенти и на докторанти доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.  Изключение от забраната се допуска по отношение на:
  • провеждане на обучения от учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на МПС;
  • учебните центрове, които извършват обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или курсове за обучение на консултанти по безопасността;
  • учебните центрове, които провеждат курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им (периодично обучение);
  • лицата, които извършват първоначално и периодично обучение на технически специалисти в пунктовете за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства;
  • учебните центрове, които извършват обучение в областта на гражданското въздухоплаване;
  • центровете за професионално обучение и квалификация в железопътния транспорт;
  • провеждането на обучения, финансирани със средства от европейските структурни и инвестиционни фондове, при условията на сключените договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
  • провеждането на обучения, финансирани с публични средства, по линия на Националния план за действие по заетостта за 2020 година;
  • присъствието на деца, на ученици, на студенти и на докторанти на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование и на територията на висшите училища за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019-2020 година, както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебна 2020-2021 година, когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи, директорът на институцията, съответно ректорът на висшето училище, създава организация за стриктно спазване на мерките по т. 12.
3. Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.
    4. Преустановяват се посещенията на деца в детски ясли и градини.
      5. Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и закрити места (в спортни центрове, клубове и други). Изключение от забраната се допуска за колективно спортуване за аматьoри с до 12 участници без състезателен характер, без публика и само на открити места и за фитнес центрове и зали, при заетост на местата не повече от 10 човека за груповите занимания и не повече от един човек на 4 кв.м. площ. са Фитнес центровете и фитнес залите са отворени от 00:00 часа на 18.05.2020г. Допуска се организиране и провеждане на подготвителен триседмичен период за възстановяване тренираността на професионалните футболисти и подновяване на първенството на първа и втора професионална футболна лига на етапи, считано от 15.05.2020г., а считано от 05.06.2020г. може да започне първенството за първа и втора професионална лига, без публика.
6. Забранява се провеждането на масови научни мероприятия (конференции, симпозиуми и други).
      7. Забранява се провеждането на масови културно-развлекателни мероприятия на закрито (театри, концерти, сценични прояви и други), с изключение на посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина. Мероприятията, които не са забранени, се провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет.
      8. Забранява се провеждането и на всякакви организирани събирания на групи над 10 (десет) лица, с изключение на допуснатите мероприятия по т. 5.
      9. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.
     10. Определя се часови диапазон от 8:30 до 10:30 часа всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 (шестдесет) години могат да посещават хранителните магазини и аптеките.
     11. Забраняват се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на закрити обществени места.
12. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-262/14.05.2020г. на Министъра на здравеопазването.
13. Преустановява се събирането и провеждането на мероприятия в клубовете на инвалида, пенсионерски и читалищни клубове и клуб „Българско войнство“.
14. Дейностите на  Дневните центрове за деца и възрастни, Приюта за бездомни лица и Центъра за обществена подкрепа, Защитеното жилище на територията на гр. Горна Оряховица да се осъществяват със засилени мерки за превенция – както на работниците и служителите, така и на потребителите.
15. Дейността на Домашен социален патронаж продължава при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
     16. Да се провежда ежедневна дезинфекция на паркове, детски площадки, спортни съоръжения, спирки на градския транспорт, ЖП гара и жп спирки,.
     17. Забранявам организирането и провеждането на бит пазари на територията на община Горна Оряховица.
18. Да се създаде организация на територията на Общински пазари за ежедневно извършване на обработка с дезинфекционни разтвори.
     19. При извършаване на радостни и тъжни обреди (сватби, кръщенета, погребения) в общинските ритуални зали да се осигури минимално присъствие на заинтересованите лица и се осигури по-голям интервал и дистанция до разположените в съседство граждани.
     20. Общинско предприятие „Обреди“ и погребалните агенции при извършване на погребения да се изпълняват изискванията на чл. 22 от Наредба 2 от 21 април 2011г. за здравните изисквания към гробищните паркове при погребването и пренасянето на покойници.
 
Настоящата заповед да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на общината.
 
Препис от заповедта да се връчи на секретаря на общината, ресорните заместник-кметове, кметовете и кметските наместници на територията на община Горна Оряховица, на началника на Районно управление – Горна Оряховица, началника на ДП НКЖИ, управителя  на „Общински пазари“ ЕООД, директора на ОП „Обреди“ и директорите на всички институции, предоставящи социални услуги на територията на Община Горна Оряховица,  и на директора на ОП „МДСИП“.
 
    Настоящата заповед отменя моя Заповед № 1603/14.05.2020г.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Анелия Димитрова - секретар на община Горна Оряховица.
 
Николай Георгиев
Зам.-кмет на Община Горна Оряховица
изпълняващ функциите съгласно Заповед № 1566/13.05.2020г.

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Заповед 1630 от 18.05.2020 г. 105 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени