2.8° C
Предимно облачно
toggle

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на община Горна Оряховица, считано от 29 октомври 2020 г.

29 октомври 2020
image

З А П О В Е Д
№ 3576
гр. Горна Оряховица, 28.10.2020г.
 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето във връзка с Решение № 673 на Министерски съвет от 25 септември 2020г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020г., Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020г., Решение № 482 на Министерски съвет от 15 юли 2020г., Решение № 525 на Министерски съвет от 30 юли 2020г., Решение № 609 на Министерски съвет от 28 август 2020г., както и със Заповед № РД-01-626/27.10.2020г. на Министъра на здравеопазването и във връзка със заседание на Общинския кризисен щаб за борба с коронавирус, проведено на 28.10.2020г.
НАРЕЖДАМ:
Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Горна Оряховица считано от 29.10.2020г. до 12.11.2020г.:
  1. Преустановяват се присъствените учебните занятия за учениците от гимназиален етап на образование. Присъствените учебни занятия в институциите от системата на предучилищното и училищното образование за учениците от прогимназиален и начален етап на образование се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерството на образованието и науката.
  2. Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, както и присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска по отношение на дейностите по интереси и занималните за ученици от начален и прогимназиален етап на образование, които са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки.
  3. Преустановяват се присъствените занимания в Центровете за подкрепа на личностното развитие.
  4. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 човека, при спазване на дистанция от 1,5м. и задължително носене на защитни маски за лице.
   5. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство), могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1,5м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.
   6. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови  групи на закрито и открито се провеждат без публика. Не се допуска присъствието на родители или придружители на трениращите до помещенията за тренировки.
    7. Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито.
    8. Всички заведения за хранене и развлечение (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на тези по т. 7) осигуряват физическа дистанция от 1,5м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 човека на една маса.
    9. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект като не допускат повече от 1 човек на 3 кв.м.
   10. Преустановява се организирането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти.
   11. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
   12. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
13. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-609/21.10.2020г. на Министъра на здравеопазването.
14. Достъпът на граждани в сградата на Община Горна Оряховица е преустановен с изключение на достъпът до „Център за информационно, административно обслужване и други услуги за граждани“ и Отдел „Местни данъци и такси“.
       Да се спазва физическа дистанция от 1,5м, а при непосредствено обслужване на граждани, изискващо разстояние по-малко от 1,5м, е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на граждани без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ дезинфекция.
       Гражданите са длъжни да носят защитна маска за лице.
15. Задължавам директорите на училища, детски градини и детски ясли на територията на община Горна Оряховица, считано от 29.10.2020 г., в дните понеделник, сряда и петък до 11.00 часа писмено да уведомяват Община Горна Оряховица за общия брой на отсъстващите ученици/деца поради съмнение за COVID-19 и остри респираторни заболявания. 
16. Преустановява се събирането и провеждането на мероприятия в клубовете на инвалида и  пенсионерските клубове.
17. Дейностите на социалните услуги за резидентна грижа/специализирани институции за деца и възрастни, осъществявани на територията на община Горна Оряховица, както и на Центъра на обществена подкрепа – Горна Оряховица, да се изпълняват със засилени мерки за превенция – както на работниците и служителите, така и на потребителите и при спазване на указанията на ресорните министри.
     18. Дейността на Домашен социален патронаж продължава при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
     19. Да се провежда дезинфекция на паркове, детски площадки, спортни съоръжения, спирки на градския транспорт, ЖП гара и жп спирки.
20. Да се създаде организация на територията на Общински пазари за ежедневно извършване на обработка с дезинфекционни разтвори.
21. На пазарите на открито и закрито на територията на община Горна Оряховица да се създаде организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
    22. Забранявам организирането и провеждането на бит пазари на територията на община Горна Оряховица.
    23. При извършаване на радостни и тъжни обреди (сватби, кръщенета, погребения) в общинските ритуални зали да се осигури минимално присъствие на заинтересованите лица и се осигури по-голям интервал и дистанция (минимум 1,5м) до разположените в съседство граждани.
    24. Общинско предприятие „Обреди“ и погребалните агенции при извършване на погребения да се изпълняват изискванията на чл. 22 от Наредба 2 от 21 април 2011г. за здравните изисквания към гробищните паркове при погребването и пренасянето на покойници.
    25. Служителите от Служба „Обществен ред и сигурност“ да извършват ежеседмични проверки съвместно с представители на Районно управление - Горна Оряховица за спазване на въведените противоепидемични мерки.
 
      Заповедта влиза в сила от 29.10.2020г.
      Настоящата заповед отменя моя Заповед № 3512/23.10.2020г.
Заповедта да се обяви публично чрез публикуването й на интернет страницата на общината и препис от нея да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
 
Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично. 
 
Инж. Добромир Добрев
Кмет на Община Горна Оряховица

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Заповед 3576 от 28.10.2020 г. 111 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени