2.8° C
Предимно облачно
toggle

Oбща информация

Социални услуги – обща информация
 
Социалните услуги са дейности за подкрепа на лицата за:
 1. превенция и/или преодоляване на социалното изключване;
 2.  реализиране на права;
 3. подобряване качеството на живот.
Социалните услуги са общодостъпни и специализирани.
Общодостъпни социални услуги са услугите за:
 1. информиране, консултиране и обучение за реализиране на социални права и за развиване на умения, които се предоставят за срок, не по-дълъг от два месеца;
 2. мобилна превантивна общностна работа.
Специализирани социални услуги са услугите, които се предоставят при:
 1. настъпването на определен риск за живота, здравето, качеството на живот или развитието на лицето;
 2. необходимост да бъде удовлетворена специфична потребност на определена група лица.
В зависимост от тяхната функция социалните услуги са:
 1. превантивни;
 2. подкрепящи;
 3. възстановителни.
Превантивни са социалните услуги, които се предоставят на всички лица или на определена група лица без предварително идентифициран конкретен риск.
Подкрепящи са социалните услуги, които се предоставят вследствие на идентифициран риск или за задоволяване на специфична потребност.
Възстановителни са социалните услуги, които предлагат високоспециализирана подкрепа за лица със специфични потребности.
В зависимост от основните групи дейности видовете социални услуги са:
 1. информиране и консултиране;
 2. застъпничество и посредничество;
 3. общностна работа;
 4. терапия и рехабилитация;
 5. обучение за придобиване на умения;
 6. подкрепа за придобиване на трудови умения;
 7. дневна грижа;
 8. резидентна грижа;
 9. осигуряване на подслон;
 10. асистентска подкрепа.
Срокът за предоставяне на социалните услуги се определя в зависимост от индивидуалната оценка на потребностите от подкрепа на лицето и резултатите за потребителя, които се цели да се постигнат.
Ползването на социалните услуги може да е:
 1. краткосрочно - за срок до шест месеца;
 2. средносрочно - за срок до една година;
 3. дългосрочно - за срок от една до три години.
В зависимост от начина на ползване социалните услуги могат да са:
 1. почасови;
 2. полудневни;
 3. целодневни;
 4. денонощни.
В зависимост от възрастта на потребителите социалните услуги могат да са за деца и за пълнолетни лица.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени