-0.3° C
Предимно облачно
toggle

Общински фирми

 
Общинско Предприятие “Поддръжка пътна инфраструктура и озеленяване”

ОП”Поддрържане на пътна инфраструктура и озеленяване” се създава с Решение №969 от Протокол№59/30. 01 2003г. от заседание на Общински съвет – Горна Оряховица

Седалище :гр.Горна Оряховица ул.”Владая” №21ozeleniavane 06

Предмет на дейността е осъществяване на стопански функции, свързани с :
- поддръжката и ремонта на пътната и общинска инфраструктура
- поддържане и зацветяване на зелените площи
- поддържане и събиране на наемите на общинските жилища
- поддържане и стопанисване на предоставената материална база

Отдел „Служби и дейности по поддръжка ремонт и изграждане на пътища”
1.Изрязване, изкъртване, битумиране и полагане на асфалтова смес по улици, съгласно протокол на Общината.ozeleniavane 052.Направа и ремонт на рамки за ограничение на скоростта.
3.Поставяне на нови пътни знаци и табели и ремонт на стари.
4.Направа и монтаж на нови пейки и детски съоръжения и ремонт на стари.
5.Почистване, източване, разпокриване и монтажни дейности по обекти „Воден ефект”, „Фонтан”, ”Водно огледало”, ”Шадраван Автагара”, ”Гара”и фонтан Парк „Хр. Ботев”.
6.Отводняване на пострадали къщи и пострадали сгради при необходимост.
7.Отрязване, транспорт и поставяне на коледни елхи.
8.Монтаж и демонтаж на временни търговски обекти.
9.Поставяне на заграждения по улици и тротоари, ограничаващи движението на МПС.
10.Направа на хоризонтална маркировка.ozeleniavane 07
11.Ремонт на настилка от тротоарни плочки.
12.Ремонтира и поддържа автобусни спирки.
13.Зимно поддържане на тротоари, спирки и паркови алеи.
14.Освен горепосочените дейности се изпълняват и всички други задачи възложени от Община Горна Оряховица.

Отдел „Озеленяване”ozeleniavane 11

1. Зацветяване.
2. Поливане на зацветени терени.
3. Окопаване и риголване на цветни фигури.
4. Косене и грапене на тревни площи.
5. Резитба на живи плетове и храсти.
6. Метене и почистване на алейна мрежа и зелени площи.
7. Окопаване на дървета и храстови групи.
8. Засаждане на дървета, храсти и тревни площи.
9. Произвеждане на разсад в оранжерии за засаждане на цветни фигури и саксийни култури.
10. Саниране на междублокови пространства.ozeleniavane 0411. Възстановяване на ландшафт.
12. Отрязване на изсъхнали дървета застрашаващи движението и гражданите по заповеди на Общината.
13. Освен горепосочените дейностти се изпълняват и всички други задачи възложени от Община Горна Оряховица.

Цени на услуги:

В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ В ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА, СЪГЛАСНО ЧЛ.9 ОТ ЗМДТ

Контакти: гр.Горна Оряховица  ул.Владая № 21 ozeleniavane 03

Директор: тел.:0618/6- 45-21; GSM:0887 342 038
Гл. счетоводител: тел.0618/6-45-22 
ел.поща : ppioz_go@abv.bg
 
„ Диагностично – консултативен център  ” ЕООД – гр. Горна Оряховица, 
ул. „ Отец Паисий „ № 72, тел. централа – 0618 / 6-07-01, 0618 / 6-41-01

    „ Диагностично – консултативен център  ” ЕООД – гр. Горна Оряховица е учредено през м. октомври 1999 г. с Решение на ВТОС по фирмено дело № 1506. 
Диагностично консултативния център, като структура на доболничната помощ приема потока от пациенти, като ги  насочва за лечение към МБАЛ  „ Св. Иван Рилски „ ЕООД.
    Предмета на дейност на дружеството е : здравна профилактика, диагностика, лечение на следните видове специалности – гастроентерологична, ревмокардиологична, ендокринологична, нефрологична, педиатрична, хирургичн, ортопедична, урологична, инфекционна,
офталмологична, психиатрична, диагностико-рентгенова, ехографска, медико-диагностична лабораторна диагностика.
На основната дейност – специализираната доболнична помощ се падат около 94 % от приходите, а останалите  са приходи от отдадени под наем – РЕП, аптека, кафе-клуб и кабинети на общо практикуващи лекари и специалисти. Базисните цени на наемите са съобразени с базисните цени от Наредбата за реда, придобиване и стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Многопрофилна болница за активно лечение „ Св. Иван Рилски ” ЕООД – гр. Горна Оряховица,
ул. „ Отец Паисий „ № 72, тел. централа – 0618 / 6-07-01

    Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски” ЕООД  - гр. Г.Оряховица е лечебно заведение за  прилагане на качествена и достъпна болнична помощ в областта на профилактичната, диагностично – лечебната и рехабилитационна дейност чрез инвестиране на ресурси в медицинска апаратура и технологии, както и дейности насочени към възстановяване и укрепване здравето на населението, снижаване на заболеваемостта и смъртността и повишаване качеството на живот.
    Сключеният договор с РЗОК, включва 138 клинични пътеки.
Най-честите заболявания лекувани по клинични пътеки са:
    Болести на дихателната система – преобладаващите диагнози са:
-    бронхопневмония и бронхиолит – при лица над 18 год. и възрастни;
-    бронхопневмония  – при лица под 18 год. и възрастни;
-    хронична обструктивна белодробна болест;
-    бронхиолит – при лица под 18 год . 

Болести на сърдечно-съдовата система:
-    остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност 3 и 4 ф. клас;
-    нестабилна форма на ангина пекторис без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение;
-    ритъмни ипроводни нарушения;
Болести на пикочно-половата система:
          -    остър и обострен пилонефрит;
 
“ Oбщински пазари - Горна Оряховица “ ЕООД,
ул. „ Янко Боянов” № 6, тел. 0618 / 6-00-70

    Търговско дружество  “ Oбщински пазари - Горна Оряховица “ ЕООД е учредено с Решение по фирмено дело №848 / 05.05.2000 г.  с предмет на дейност – отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество.
    Дейноста на дружеството е специфична и зависима от климатичните условия и други обективни причини, като откритите множество зеленчукови магазини на територията на гр. Г.Оряховица, ниските температури през месеците  декември, януари и февруари.
 
 
 
ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБРЕДИ”  - ГОРНА ОРЯХОВИЦА


Общинско предприятие „ОБРЕДИ” Г.Оряховица.Образувано с Решение № 703 от 24.01.2002 г. на Общински съвет гр.Г.Оряховица
Предмет на дейност:
организиране извършване на погребения,  предлагане на траурни услуги   и траурни ритуали, поддържане и обогатяване на Гробищен парк Горна Оряховица при съблюдаване на социалния характер  на дейността                                     
Услуги и цени :
 • изкопаване на нов гроб, полагане на покойник, зариване и оформяне на гробна могила – 150.00 лв.
 • изкопаване на стар гроб, вадене на кости, полагане на покойник, зариване и оформяне на  гробна могила - - 150.00 лв.
 • ползване на камера за охлаждане – 1.50 лв./ час
 • урнополагане – 38.00 лв.
 • транспортна услуга в рамките на града с ритуална кола и в двете посоки - 18.00 лв.
 • транспорт на покойник от и до друго населено място – 0.75 лв./ км
 • граждански ритуал и ползване на траурна зала – 25.00 лв.
 • провеждане ритуал на гроба – 15.00 лв.
 • надписване на надгробен знак  - 3.00 лв.
 • поддържане на гробно място : плевене, окопаване, попълване на пръст при улягане, попълване – 15.00 лв. месечно
 • доставяне на празен ковчег на място / в двете посоки / - 0.75 лв. / км
 • комплексно обслужване траурни агенции – 25.00 лв
Такси за гробни места :
за ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси както следва :
         1. до 15 години – 50.00 лв., ВИП зона – 150.00 лв.
         2. за вечни времена – 120.00 лв., ВИП зона – 500.00 лв.
         3. за двойни гробни места - 170.00 лв.
         4. за ВИП зона двойни гробни места - 800.00 лв

Информация и контакти :
                                     - 0618 6-44-79    Гробищен парк
                                     - 0882 640 636   Гробищен парк
                                     - 0882 244 445   Дежурен
                                     - 0618 6-44-77    Директор
                                     - ел. поща :         op_obredi_go1@abv.bg
         Забележка :         Таксите и цените на услугите са утвърдени с 
                                       Наредбата за определянето ни администрирането на 
                                       местните такси  и цените на услугите в Община
                                       Г.Оряховица съгласно чл. 9 от ЗМДТ.
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2023. Всички права запазени