2.8° C
Предимно облачно
toggle

ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 г.

Стартира изработването на новия Общински план за развитие (ОПР) на община Горна Оряховица за следващия програмен период 2014 – 2020 г. 
       С разработването и приемането на този изключително важен планов документ ще бъде формулирана визията и определени целите, основните приоритети и дейности за осигуряване на устойчиво развитие и по-висок жизнен стандарт на хората в общината през следващия седемгодишен период. Изготвянето на Общинския план за развитие ще бъде съобразено с основните насоки и приоритети, залегнали в Националната стратегия за развитие, Регионалния план за развитие на Северен централен район, както и с Областната стратегия за развитие на Област Велико Търново.
         Със заповед на кмета е сформиран екип, отговарящ за процеса на планиране. Изготвен е работен план, конкретизиращ етапите на разработване и сроковете за изпълнение на предвидените дейности. Те стартират с изготвяне на социално-икономически анализ на постигнатото през изминалия седемгодишен период и на актуалните проблеми във всички сфери. Работата по подготовката на ОПР ще приключи с обществено обсъждане и приемането му от Общинския съвет през месец септември – октомври 2013 г. 
         Изработени са анкетни карти за проучване на общественото мнение, насочени към гражданите, НПО и местния бизнес. 
        Целта е да се осигури публичност, партньорство и гражданско участие в отделните етапи и нива от разработването на Общинския план за развитие, както и в процеса на планиране, наблюдение и оценка. 

Анкетните карти са достъпни тук: 
Анкетна карта към жителите на община Горна Оряховица 
Анкетна карта към НПО в община Горна Оряховица 
Анкетна карта към бизнеса в община Горна Оряховица 

Попълнените анкетни карти можете да подавате в електронен вид на e-mail: 
euro@g-oryahovica.org както и в Информационния център на Община Горна Оряховица в срок до 15 юли 2013 г.

 

 

ПОКАНА

за участие в обществено обсъждане във връзка с изготвянето на Общински план за развитие на Община Горна Оряховица за периода 2014-2020 г.

 

Уважаеми дами и господа,

На 12.09.2013 г. (четвъртък) от 17:00 часа в Заседателна зала на Община Горна Оряховица ще се проведе обществено обсъждане във връзка с изготвянето на Общински план за развитие на Община Горна Оряховица за периода 2014-2020 г.

Общинските планове за развитие са елемент от йерархичната система от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, регламентирани със Закона за регионалното развитие (ЗРР). Те се изготвят за период на действие от 7 години (който съвпада с програмния период на ЕС). Общинският план за развитие се обсъжда и приема от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.

Общинският план за развитие (ОПР) на Община Горна Оряховица за периода 2014-2020 г. ще определи средносрочните цели и приоритети за развитие на Община Горна Оряховица, отчитайки специфичните характеристики и потенциалът на общината, от една страна, и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в Областната стратегия за развитие на Област Велико Търново за периода до 2020 г., от друга.

По време на общественото обсъждане ще бъде представен изготвеният проект на Общински план за развитие на Община Горна Оряховица за периода 2014 - 2020 г., който е със следното съдържание:

Анализ на икономическото и социалното развитие на Община Горна Оряховица;
Визия, Стратегически цели, Приоритети и Специфични цели за тяхното постигане;
Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана;
Действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана;
Механизми за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност;
Програма за реализация на ОПР, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и отговорната институция.
Предварителен проект на частите на Общинския план за развитие на Община Горна Оряховица за периода 2014 - 2020 г. е достъпен на интернет страницата на Община Горна Оряховица - www.g-oryahovica.org

Водещ принцип при разработването на общинските планове е партньорството с широк кръг заинтересовани страни - организации, институции, икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

В тази връзка, Общинска администрация - Горна Оряховица отправя покана за участие в обществено обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.


Общински съвет – Горна Оряховица прие доклада за последваща оценка на Общински план за развитие на Община Горна Оряховица за периода 2014 – 2020 г. с Решение № 844 от Протокол №46 от 30.06.2022 г.


 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие 2014 – 2020 на Община Горна Оряховица 1,9 MB 13 юли 2022
2 Решение № 844 от Протокол №46 от 30.06.2022 г. на Общински съвет - Горна Оряховица 211 KB 13 юли 2022
3 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Горна Оряховица 2014 - 2020 г. през 2020 г. 811 KB 09 април 2021
4 Решение 426 на Общински съвет - Горна Оряховица 230 KB 09 април 2021
5 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Горна Оряховица 2014 - 2020 г. през 2019 г. 490 KB 09 април 2021
6 Общински план за развитие за Община Горна Оряховица 2014-2020 2,6 MB
7 Предварителна оценка на общинския план за развитие 2014-2020 12,5 MB
8 Решение № 116 385 KB
9 Годишен доклад за надблюдение изпълнението на Общински план за развитие на Община Горна Оряховица 2014 - 2020 г. през 2015 г. 513 KB
10 Решение № 106 на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА 255 KB
11 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Горна Оряховица 2014 - 2020 г. през 2016 г. 727 KB
12 Решение № 383 на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА 200 KB
13 Междинна оценка за изпълнение на ОПР на Община Горна Оряховица за периода 2014 - 2016 г. 902 KB
14 Общински план за развитие на Община Горна Оряховица за периода 2014 - 2020 г. 2,6 MB
15 Решение № 599 на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА 210 KB
16 Междинна оценка за изпълнение на ОПР на Община Горна Оряховица за периода 2014 - 2016 г. 902 KB
17 Решение № 600 на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА 545 KB
18 Общински план за развитие на Община Горна Оряховица за периода 2014 - 2020 г. 2,6 MB
19 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Горна Оряховица 2014 - 2020 г. през 2017 г. 470 KB
20 Решение № 946 на ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА 200 KB
21 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Горна Оряховица 2014 - 2020 г. през 2018 г. 495 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени