2.8° C
Предимно облачно
toggle

Правомощия

Кметът на Община е орган на изпълнителната власт в общината. Той се избира от населението или от общинския съвет за срок от четири години по ред, определен със закон. В своята дейност кметът се ръководи от закона, актовете на общинския съвет и решенията на населението.


Правомощията на кмета на Община:
 • назначава за срока на мандата си един или повече заместник-кметове в съответствие с одобрената структура на общинската администрация. Техните правомощия могат да бъдат прекратени предсрочно без предизвестие със заповед на кмета на общината;
 • ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
 • насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
 • назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
 • отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
 • организира изпълнението на общинския бюджет;
 • организира изпълнението на дългосрочните програми;
 • организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;
 • организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
 • възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия по чл. 46, ал. 1 . Има право да отменя техните актове;
 • поддържа връзки с политически партии, обществени организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
 • организира и провежда действия по защита на населението при бедствия и аварии;
 • председателства съвета по сигурност и управление при кризи;
 • възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията , както и организира изпълнението им;
 • изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, на кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;
 • представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
 • осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
 • утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
 • изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им;
 • подписва молби и жалби;
 • е лице по гражданското състояние, т.е.той носи отговорност за отразяването на събитията по гражданското състояние. (Това свое правомощие, той може да възлага на упълномощено от него длъжностно лице от общинската администрация);
 • кметът на общината определя със заповед заместник – кмет, който да изпълнява функциите му при негово отсъствие от общината;
 • назначава заместник кметовете и секретаря на общината;
 • присъжда рангове на държавните служители , съгласно чл. 74 от ЗДСл;
 • утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация;
 • определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията приет от МС на основание чл. 2 , ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл);
 • осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в Закона за общинската собственост;
 • в изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди;
 • в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи;
 • представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата;
 • актовете на кмета на общината могат да се оспорват по административен ред пред областния управител, освен ако в закона е предвидено друго.
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени