2.8° C
Предимно облачно
toggle

Придобиване право на собственост при отстъпено право на строеж върху общинска земя

Необходими документи:
  1. молба до Кмета на Община Горна Оряховица /свободен текст/
  2. копие от акта за собственост на сградата;
  3. актуална скица на имота;
  4. документи от които да е видно, че сградата е законно построена: разрешение за строеж, одобрения архитектурен проект и констативен акт образец 15 за установяване годността за приемане на строежа;
  5. документ за учредяване право на строеж;
  6. при необходимост може да се изискват и допълнителни документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, които са от значение за продажбата.
Такса: 32.00 лв., която се заплаща при подаване на молбата.
 
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени