2.8° C
Предимно облачно
toggle

Приют - гр. Горна ОряховицаПриют – гр. Горна Оряховица

Адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Юрий Гагарин“ № 24 А

Директор: Силвия Райкова

Тел. 0888 398 031

Email: director.pruyt@g-oryahovica.org 

Същност:

„Приют“ е форма на социална услуга, предоставяна за срок не повече от 3 месеца в рамките на календарната година за определена част от денонощието (от 17,00 ч. на текущия ден до 10,00 ч. на следващия ден) на бездомни лица и семейства при неотложна необходимост от задоволяване на базовите им потребности, свързани с осигуряване на подслон, храна, хигиена и социално консултиране.

Цел:

Насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на бездомни лица и семейства.

Услуги:

1.Задоволяване на неотложни базови потребности, като подслон, храна, хигиена, социално консултиране и други услуги.
2.Оказване на индивидуална подкрепа за трайно включване в общността - връщане при близки, настаняване в подходящия за тях тип социална услуга, включване в заетост.
3.Проучване на отделния случай – издирването на близки, оказване на съдействие за подаване на документи за издаване на лична карта, ЕР на ТЕЛК и други.

Потребители:

Бездомни лица и семейства при неотложна необходимост от задоволяване на базовите им потребности, свързани с осигуряване на подслон, храна, хигиена и социално консултиране.

Капацитет:

Капацитетът на социалната услуга „Приют“ е 15 места. 

Социалната услуга „Приют“ - гр. Горна Оряховица се предоставя по проект „Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Приют“ с капацитет 15 места”, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029-0001-C01, който се финансира от Европейския социален фонд и Република България чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани дейс
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени