2.8° C
Предимно облачно
toggle

Ред за строителство на гаражи върху общинска земя

Строителството на гаражи върху общинска земя се извършва след отстъпване на право на строеж чрез търг или конкурс съгласно чл. 88 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

Чл. 88 (1) Отстъпването на право на строеж чрез търг или конкурс за изграждане на гаражи, ателиета и обслужващи търговски обекти, на общински терени, на физически и юридически лица се извършва при спазване на следните условия:
 • да са собственици на жилища в урегулирания поземлен имот, ако обявените петна са в него или в непосредствена близост, ако е комплексно застрояване;
 • да не притежават гараж, построен в общинско място или в собствен урегулиран поземлен имот;
 • да са собственици на лек автомобил;
 • да не е отстъпено право на строеж веднъж, прехвърлено на роднини по права линия, с цел да се освободят от собствеността и кандидатстват отново;
 • предимство имат жителите на общината;
 • кандидатите за отстъпване право на строеж на ателиета с определена дейност да притежават документ за необходимата за нея правоспособност.
(2) Не се допускат да участват в търга или конкурса физически и юридически лица, построили гараж в собствен или общински урегулиран поземлен имот и преустроили същия за друга цел /магазин, кафене и др./ със или без строително разрешение.
(3) Собствениците на незаконно монтирани гаражи върху определени терени за строителство на такива не се ползват с предимство. Нарушителите, спечелили търга или конкурса, следва да преместят гаражите си в определен срок от Общината на определеното с проект място.
(4) Обектите се изграждат при спазване изискванията за проектирането.
(5) Инвалидите, притежаващи лек автомобил, които кандидатстват за отстъпване право на строеж на гараж или отговарят на горните искания, ползват предимство пред всички останали, като заплащат правото на строеж по базисни цени.
При следния ред:

В отдел МПУС:
 • закупуване на тръжна документация;
 • заявление за участие в търга(конкурса) с представяне на копия от: регистрационен талон за автомобил, документ за собственост на жилище, лична карта, удостоверение за липса на задължения към общината и други документи, даващи предимство;
 • провеждане на търга и сключване на Договор със спечелилите;
В отдел УТКР:
 • Заявление за скица с указан начин за застрояване – виза за проектиране;
 • Изработване на инвестиционен проект;
 • Одобряване на проекта от Гл.архитект;
 • Издаване на строително разрешение;
 • Изпълняване на строителството съгласно разпоредбите на ЗУТ.

Описаният начин важи за строителство на монолитни и поставяне на готови стоманобетонови и метални гаражни клетки.
Правото на строеж се погасява в полза на собственика на земята по давност ако не се упражни в срок от 5(пет) години.
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени