2.8° C
Предимно облачно
toggle

Съобщение за откриване на процедура за съдебни заседатели

 
СЪОБЩЕНИЕ

 
     В изпълнение на Решение № 1116/29.06.2023 г.,  Oбщински съвет - Горна Оряховица открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Велико Търново за нов четиригодишен мандат при следните правила за нейното провеждане:
1. Кандидати за съдебни заседатели трябва да отговарят на изискванията на чл.67 от ЗСВ, да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:
1.1. да са на възраст от 21 до 68 години;
1.2. да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който се кандидатства;
1.3. да имат завършено най – малко средно образование;
1.4. да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
1.5. да не страдат от психически заболявания;
1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;
1.7. да не са общински съветници от съдебния район, за който са избрани;
1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните работи или в други органи от системата на националната сигурност, намиращи се в съдебния район, за който са избрани;
1.10. да не са избирани за съдебни заседатели повече от два последователни мандата към Окръжен съд Велико Търново.
2. Утвърждава образци на документи, както следва:
2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател /приложение №1/;
2.2. декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, /приложение №2/;
2.3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, /приложение №3/;
2.4. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ /приложение №4/;
2.5. данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ /приложение №5/.

Приложенията и документите могат да се изтеглят от интернет страницата на Община Горна Оряховица, раздел „Общински съвет“, подраздел „Съобщение за откриване на процедура за съдебни заседатели“.

3. В срок до 19.07.2023 г., кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд Велико Търново, подават в деловодството на Общински съвет Горна Оряховица, документите по т.2 от настоящото решение, към което прилагат следните документи:
3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
3.2.нотариално заверено копие от дипломата за завършено образование;
3.3.медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
3.4.данни за контакт на две лица, към които общинските съвети за се обръщат за препоръки;
3.5.мотивационно писмо;
3.6.писмено съгласие;
3.7.декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3;
3.8.документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;
3.9. Декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ.
 
  • Документи за кандидатстване  за съдебни заседатели за Окръжен съд – Велико Търново.

 
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 Приложение № 1 39 KB 08 юли 2023
2 Приложение № 2 30 KB 08 юли 2023
3 Приложение № 3 28 KB 08 юли 2023
4 Приложение № 4 14 KB 08 юли 2023
5 Приложение № 5 13 KB 08 юли 2023
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени