2.8° C
Предимно облачно
toggle

Закони и наредби

Държавен вестник

Официално издание на Република България!

http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces (ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК)


ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНО–ТЕРИТОРИАЛНОТО УСТРОЙСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

С този закон се уреждат създаването на административно-териториални и териториални единици в Република България,
както и извършването на административно-териториални промени.

За актуална информация на сайта http://www.mrrb.government.bg/ (МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО) 


ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Този закон урежда структурата на администрацията, основните принципи на организация на нейната дейност, длъжностите в нея и основните изисквания за заемането им.

За актуална информация на сайта http://lex.bg/ (БЪЛГАРСКИЯТ ПРАВЕН ПОРТАЛ)
# Прикачени файлове Тип Размер Дата  
1 ЗАКОН за насърчаване на инвестициите (Загл. изм. - ДВ, бр. 37 от 2004 г.). 219 KB
2 ЕВРОПЕЙСКА ХАРТА за местното самоуправление (Страсбург, 15.Х.1985 г.). 96 KB
3 ЗАКОН за опазване на околната среда Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г. 932 KB
4 ЗАКОН за общинската собственост Обн., ДВ, бр. 44 от 21.05.1996 г. 359 KB
5 ЗАКОН за устройство на територията Обн., ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г. 991 KB
6 ЗАКОН за обществените поръчки Обн., ДВ, бр. 28 от 6.04.2004 г. 846 KB
7 ЗАКОН за кадастъра и имотния регистър Обн., ДВ, бр. 34 от 25.04.2000 г. 356 KB
8 ЗАКОН за общинските бюджети Обн., ДВ, бр. 33 от 24.03.1998 г. 139 KB
9 ЗАКОН за местното самоуправление и местната администрация Обн., ДВ, бр. 77 от 17.09.1991 г. 250 KB
10 ЗАКОН за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. - ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.) 172 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени